Books+ Search Results

Quan Song bi ji. Di 2 bian

Title
Quan Song bi ji. Di 2 bian / Shanghai shi fan da xue gu ji zheng li yan jiu suo bian ; zhu bian Zhu Yi'an ... [et al.].
全宋筆記. 第2編 / 上海師範大學古籍整理研究所編 ; 主編朱易安 ... [et al.].
ISBN
7534742048 (v. 1)
7534742056 (v. 2)
7534742064 (v. 3)
7534742072 (v. 4)
7534742080 (v. 5)
7534742099 (v. 6)
7534742102 (v. 7)
7534742110 (v. 8)
7534742129 (v. 9)
7534742137 (v. 10)
Edition
Di 1 ban.
第1版.
Published
Zhengzhou Shi : Da xiang chu ban she, 2006.
鄭州市 : 大象出版社, 2006.
Physical Description
10 v. ; 24 cm.
Format
Books
Language
Chinese
Added to Catalog
February 26, 2007
Contents
1. Mao ting ke hua / Huang Xiufu zhuan. Dao shan qing hua. Kou Laigong yi shi. Jia shi jiu shi / Cheng Yi zhuan. Sun gong tan pu / Sun Sheng zhuan. Guo lao tan yuan / Yimenjunyu zhuan. Hua man lu / Zhang Shunmin zhuan
2. Qing suo gao yi / Liu Fu zhuan
3. Mengxi bi tan ; Bu bi tan ; Xu bi tan / Shen Gua zhuan
4. Sheng shui yan tan lu / Wang Pizhi zhuan. Wen chang za lu / Pang Yuanying zhuan. Tan sou / chuan Pang Yuanying zhuan. Haiyue ming yan ; Shu shi ; Hua shi / Mi Fu zhuan
5. Xu shi shuo ; Heng huang xin lun ; Tan yuan / Kong Pingzhong zhuan
6. Wen jian jin lu ; Jia shen za ji ; Sui shou za lu / Wang Gong zhuan. Houshan tan cong / Chen Shidao zhuan. Pingzhou ke tan / Zhu Yu zhuan. Hou qing lu / Zhao Lingzhi zhuan
7. Ming dao za zhi / Zhang Lei zhuan. Shi you tan ji / Li Zhai zhuan. Qian shi si zhi / Qian Shizhao zhuan. Yueyang feng tu ji / Fan Zhiming zhuan. Wen jian lu / Shao Bowen zhuan
8. Dong xuan bi lu / Wei Tai zhuan. Feng Qingmin gong yi shi / Li Pu zhuan. Bo zhai bian ; Qingxi kou gui / Fang Shao zhuan. Yan Wei za ji / Lü Yihao zhuan
9. Yizhou jia sheng / Huang Tingjian. Leng zhai ye hua / Huihong zhuan. Zun yao lu / Luo Congyan zhuan. Lin tai gu shi (ji ben ) ; Lin tai gu shi (can ben) / Cheng Ju zhuan. Yan xia fang yan ; Yu jian za shu / Ye Mengde zhuan
10. Shi lin yan yu / Ye Mengde zhuan. fu Shi lin yan yu bian / Wang Yingchen zhuan. Bi shu lu hua / Ye Mengde zhuan.
1. 茅亭客話 / 黃休復撰. 道山清話. 寇萊公遺事. 家世舊事 / 程頤撰. 孫公談圃 / 孫升撰. 國老談苑 / 夷門君玉撰. 畫墁錄 / 張舜民撰
2. 清瑣高議 / 劉斧撰
3. 夢溪筆談 ; 補筆談 ; 續筆談 / 沈括撰
4. 澠水燕談錄 / 王闢之撰. 文昌雜錄 / 龐元英撰. 談藪 / 傳龐元英撰. 海岳名言 ; 書史 ; 畫史 / 米芾撰
5. 續世說 ; 珩璜新論 ; 談苑 / 孔平仲撰
6. 聞見近錄 ; 甲申雜記 ; 隨手雜錄 / 王鞏撰. 後山談叢 / 陳師道撰. 萍洲可談 / 朱彧撰. 侯鯖錄 / 趙令畤撰
7. 明道雜誌 / 張耒撰. 師友談記 / 李廌撰. 錢氏私誌 / 錢世昭撰. 岳陽風土記 / 范致明撰. 聞見錄 / 邵伯溫撰
8. 東軒筆錄 / 魏泰撰. 豐清敏公遺事 / 李朴撰. 泊宅編 ; 青溪寇軌 / 方勺撰. 燕魏雜記 / 呂頤浩撰
9. 宜州家乘 / 黃庭堅撰. 冷齋夜話 / 惠洪撰. 遵堯錄 / 羅從彥撰. 麟臺故事 (輯本) ; 麟臺故事 (殘本) / 程俱撰. 巖下放言 ; 玉澗雜書 / 葉夢得撰
10. 石林燕語 / 葉夢得撰. 附 石林燕語辨 / 汪應辰撰. 避暑錄話 / 葉夢得撰.
Also listed under
Zhu, Yi'an, 1955-
朱易安, 1955-
Shanghai shi fan da xue. Gu ji zheng li yan jiu suo.
上海師範大學. 古籍整理研究所.
Citation

Available from:

Loading holdings.
Unable to load. Retry?
Loading holdings...
Unable to load. Retry?