Books+ Search Results

Series: "Si ku quan shu (dian zi ban). Zi bu xiao shuo jia lei."
1.
Title
南窗記談
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
2.
Title
玉泉子
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Title
楓窗小牘
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Title
北窗炙輠錄
Author
Shi, Decao
施德操
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
5.
Title
博物志
Author
Zhang, Hua, 232-300
張華, 232-300
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
6.
Title
博異記
Author
Gu, Shenzi, 9th cent
谷神子, 9th cent
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
7.
Title
泊宅編
Author
Fang, Shao, b. 1066
方勺, b. 1066
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
8.
Title
步里客談
Author
Chen, Changfang, 1108-1148
陳長方, 1108-1148
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Title
朝野僉載
Author
Zhang, Zhuo, ca. 660-ca. 740
張鷟, ca. 660-ca. 740
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
10.
Title
輟耕錄
Author
Tao, Zongyi, fl. 1360-1368
陶宗儀, fl. 1360-1368
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
11.
Title
次柳氏舊聞
Author
Li, Deyu, 787-849
李德裕, 787-849
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
12.
Title
道山淸話
Author
Wang, Wei
王暐.
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
13.
Title
大唐傳載
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
14.
Title
洞冥記
Author
Guo, Xian, active 1st century
郭憲, 1st cent
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Title
東南紀聞
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Title
東軒筆錄
Author
Wei, Tai, 11th/12th cent
魏泰, 11th/12th cent
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Title
東齋記事
Author
Fan, Zhen, 1007-1087
范鎮, 1007-1087
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Title
獨醒雜志
Author
Zeng, Minxing, 1118-1175
曾敏行, 1118-1175
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
19.
Title
杜陽雜編
Author
Su, E, jin shi 886
蘇鶚, jin shi 886
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Title
分門古今類事
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
21.
Title
甘澤謡
Author
Yuan, Qiao
袁郊.
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
22.
Title
高齋漫錄
Author
Zeng, Zao, 1091-1155
曾慥, 1091-1155
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
23.
Title
觚不觚錄
Author
Wang, Shizhen, 1526-1590
王世貞, 1526-1590
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
24.
Title
歸潛志
Author
Liu, Qi, 1203-1250
劉祁, 1203-1250
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
25.
Title
歸田錄
Author
Ouyang, Xiu, 1007-1072
歐陽修, 1007-1072
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online