Books+ Search Results

萍洲可談
Author/Creator: Is Shanghai shi fan da xue. Gu ji zheng li yan jiu suo
Subject (Era): Is Song dynasty, 960-1279