Books+ Search Results

Language: Is Chinese
Subject (Region): Is China
Subject with Hierarchy: Is Spiritual life
Title
西藏摄政策墨林活佛传略
Author
Yang, Shihong, 1957-
杨世宏, 1957-
Published
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ7920 .Y37X 2016 (LC)
Format
Books
Title
金元科技思想史研究
Author
Lü, Bianting
吕变庭
Published
Beijing : Ke xue chu ban she, 2015.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Q174.8 .L823 2015
Format
Books
Title
从历史和经典看玄天上帝神启的演变
Author
Wang, Chenfa
王琛发
Published
Penang, Malaysia : Malaixiya Bingcheng zhou Xuan wu shan zhong ling gong, 2009.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BL1920 .W323 2009 (LC)
Format
Books
Title
唐代禪宗懺悔思想研究
Author
Bai, Jinxian
白金銑
Published
Taibei Shi : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 98 [2009]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ9288 .B35 2009 (LC)
Format
Books
5.
Title
了凡四训译解
Author
Li, Xinyi
李新異
Published
Guangzhou Shi : Hua cheng chu ban she, 2007 (2008 printing)
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BJ117.Y83 L53 2007 (LC)
Format
Books
Title
唐代禪宗心性思想
Author
Zhang, Guoyi
張國一
Published
Taibei Shi : Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2004.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ9288 .Z43 2004 (LC)
Format
Books
7.
Title
林雲學硏究
Author
Wang, Shiming
王世明
Published
Taibei Shi : Shi jie min su wen hua shi ye you xian gong si, Minguo 88-Minguo 89 [1999-2000]
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ970.I517 W346 1999 (LC)
Format
Books
8.
Title
林雲學硏究
Author
Wang, Shiming
王世明
Published
Taibei Shi : Shi jie min su wen hua shi ye you xian gong si, Minguo 88-Minguo 89 [1999-2000]
Location
Internet Archive >> None
Format
Books
Title
如來禪內証入玄捷徑
Author
Zhang, Jiannong
張柬穠
Published
Taibei Shi : Wen jin chu ban she, 1999.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ9288 C39 1999 (LC)
Format
Books
Title
現代人的靈修
Author
Guo, Naihong
郭乃弘
Published
Xianggang : Xianggang Jidu tu xue hui, 1999.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BV4509.C5 G862 1999
Format
Books
Title
慈悲的力量
Author
Bstan-ʾdzin-rgya-mtsho, Dalai Lama XIV, 1935-
Published
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, 1998.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ4360 .B7612 1998 (LC)
Format
Books
Title
點亮心靈之光 =
Author
Bstan-ʾdzin-rgya-mtsho, Dalai Lama XIV, 1935-
Published
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 86 [1997]
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ7935 B774 A9319 1997 (LC)
Format
Books
Title
修福積德造命法
Author
Jingkong, Shi
淨空, Shi
Published
Taibei Shi : Cai tuan fa ren fo tuo jiao yu ji jin hui, 1997.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BJ117.Y83 J54 1997 (LC)
Format
Books
Title
修福積德造命法
Author
Jingkong, Shi
淨空, Shi
Published
Xinjiapo : Xinjiapo jing zong xue hui, 1995.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BJ117.Y83 J56 1995 (LC)
Format
Books
Published
Xianggang : Xianggang Jidu tu xue hui, 1994.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> 017960
Format
Books
Title
禪門修證指要
Author
Shengyan, 1930-2009
聖嚴, 1930-2009
Published
Beitou : Dongchu chu ban she, Min guo 71 [1982]
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ9288 S5 1982 (LC)
Format
Books
17.
Title
避静神工
Author
Li, Youlan
李友兰
Published
Xian Xian : Tian zhu tang, [1925]
Xuan Xian : Tian zhu tang, 1932.
Location
LSF- Divinity Special Collections >> BV4509.C5 L48 1925
Format
Books