Books+ Search Results

Language: Is Chinese
Subject with Hierarchy: Is Civilization
Title
变动的传统
Published
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2023.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> DS747.37 .B53 2023 (LC)
Format
Books
Title
大航海时代西太平洋与印度洋海域交流研究 =
Author
"Da hang hai shi dai Zhujiang Kou wan qu yu Taiping Yang - Yindu Yang hai yu jiao liu" guo ji xue shu yan tao hui (2019 : Zhongshan Shi, China), author
"大航海时代珠江口湾区与太平洋-印度洋海域交流" 国际学术研讨会 (2019 : Zhongshan Shi, China), author
Published
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2023.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> HE894 .D35 2019 (LC)
Format
Books
Title
白山黑水之间
Author
Wang, Yulang
王禹浪
Published
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2022.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS731.M35 W37 2022 (LC)
Format
Books
4.
Title
八十梦忆
Author
Liu, Mengxi
刘梦溪
Published
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2022
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PL2879.M367 B32 2022 (LC)
Format
Books
Title
波斯锦与锁子甲
Author
Han, Xiang, 1969-
韩香, 1969-
Published
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2022.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> DS274.2.C6 H3695 2022 (LC)
Format
Books
Title
「布鲁姆斯伯里团体」现代主义与中国文化关系研究
Author
Yang, Lixin, 1966-
杨莉馨, 1966-
Published
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2022.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PR478.B46 Y36 2022 (LC)
Format
Books
Title
赤道線的南洋密碼
Author
Bai, Weiquan, 1986-
白偉權, 1986-
Published
Taibei Shi : Mai tian chu ban, 2022.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> DS595.2.C5 B358 2022 (LC)
Format
Books
Title
楚材晉育
Author
Chiang, Yung-chen
江勇振
Published
Xinbei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2022.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> LC3071 .C464 2022 (LC)
Format
Books
Title
打造"东方芝加哥"
Author
Wang, Yuanjing
汪苑菁
Published
Shanghai : Fu dan da xue chu ban she, 2022.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> DS797.48.H365 W364 2022 (LC)
Format
Books
Title
帝國與文明
Author
Zeng, Guoxiang
曾國祥
Published
Xinbei Shi : Lian jing chu ban shi ye you xian gong si, 2022.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> JC359 .Z43 2022 (LC)
Format
Books
Title
都市新感情
Author
Jiang, Lei, 1983-
蒋磊, 1983-
Published
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2022.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> DS740.5.J3 J5366 2022 (LC)
Format
Books
Title
风雅中国
Author
Yang, Hong, 1935-
杨泓, 1935-
Published
Beijing Shi : Wen wu chu ban she, 2022.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> DS715 .Y262 2022 (LC)
Format
Books
Title
何士骥文存 =
Author
He, Shiji
何士骥
Published
Nanjing Shi : Jiangsu ren min chu ban she, 2022.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> DS736 .H6537 2022 (LC)
Format
Books
Title
回顾与展望
Published
Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2022.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> LC432.C5 H85 2022
Format
Books
Title
加拿大华侨移民史. 1858-2001, 文教卷
Author
Ding, Guo, 1958-
丁果, 1958-
Published
Beijing Shi : Huaxia chu ban she, 2022.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> F1035.C5 D564 2022 (LC)
Format
Books
Title
堅固萬歲人民喜
Author
Liu Pingguo ke shi yu Xiyu wen ming xue shu yan tao hui (2021 : Baicheng Xian, China)
刘平国刻石与西域文明学术研讨会 (2021 : Baicheng Xian, China)
Published
Nanjing Shi : Feng huang chu ban she, 2022.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS797.84.B353 L58 2021 (LC)
Format
Books
Title
翦商
Author
Li, Shuo (Historian)
李硕 (Historian)
Published
Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2022.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> DS741.5 .L545 2022 (LC)
Format
Books
Title
兩頭不到岸
Author
Yang, Guoqiang
楊國強
Published
Xianggang : Xianggang zhong wen da xue chu ban she, 2022.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> HN733.5 .Y358 2022 (LC)
Format
Books
Title
良渚文明手册 =
Author
Chen, Minghui, 1988-
陈明辉, 1988-
Published
Hangzhou Shi : Zhejiang da xue chu ban she, 2022.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> GN776.3.L52 C446 2022 (LC)
Format
Books
Title
馬華文學與文化讀本
Published
Taibei Shi : Shi bao wen hua chu ban qi ye gu fen you xian gong si, 2022.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> PL3097.M3 M3257 2022 (LC)
Format
Books
Title
목마름 을 기억 하다
Published
Kyŏnggi-do Koyang-si : Yemi, 2022.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DS910.2.C6 M66 2022 (LC)
Format
Books
Title
1571年
Published
Xinbei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan gu fen you xian gong si, 2022.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> D21.3 .R4412 2022 (LC)
Format
Books
Title
品味唐朝
Author
Lai, Ruihe
赖瑞和
Published
Shanghai : Zhong xi shu ju, 2022.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> DS749.35 .L3578 2022 (LC)
Format
Books
24.
Title
青色极简史
Author
Bao, Yan
包岩
Published
Beijing Shi : Xian dai chu ban she, 2022.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> B105.C455 B36 2022 (LC)
Format
Books
Title
三星堆
Author
Wang, Renxiang, 1950-
王仁湘, 1950-
Published
Chengdu : Ba Shu shu she, 2022.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DS797.77.S258 W364 2022 (LC)
Format
Books