Books+ Search Results

Language: Is Chinese
Subject with Hierarchy: Is Cold War
Title
冷戰
Author
Westad, Odd Arne
Published
Xinbei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2023.
©2017
Location
SML, Stacks, LC Classification >> D843 .W445127 2023 (LC)
Format
Books
Title
冷戰時期的美國與東亞社會
Published
Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2023.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> DS518.8 .L455 2023 (LC)
Format
Books
Title
從文化冷戰到冷戰文化
Author
Shan, Dexing
單德興
Published
Taibei Shi : Shu lin chu ban, 2022.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> AP95.C5 J5637 2022 (LC)
Format
Books
Title
揭密
Author
Chen, Hongyu
陳鴻瑜
Published
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju you xian gong si, 2022.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS799.814 .C443 2022 (LC)
Format
Books
Title
冷戰格局下亞太安全體系的建立與「中日和平條約」之締結 =
Author
Huang, Zijin
黃自進
Published
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 111 [2022]
Location
Request for delivery to any Yale Library >> DS33.4.U6 H83 2022 (LC)
Format
Books
Title
冷战时期美国对南亚援助研究 =
Author
You, Jianshe
尤建设
Published
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2022.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> DS341.3.U6 Y68 2022 (LC)
Format
Books
Title
战后东亚秩序 =
Author
Niu, Jun, 1954-
牛军, 1954-
Published
Beijing Shi : Shi jie zhi shi chu ban she, 2021.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS518.14 .N58 2021 (LC)
Format
Books
Title
冲突与和解
Author
Yang, Jinglin, 1981-
杨静林, 1981-
Published
New York, N.Y. : Yi wen chu ban she, 2020.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS740.5.P5 Y285 2020 (LC)
Format
Books
Title
冷战后美日同盟转型研究 =
Author
Yi, Zhaojie, 1981-
衣昭杰, 1981-
Published
Nanjing Shi : Nanjing da xue chu ban she, 2020.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> E183.8.J3 Y535 2020 (LC)
Format
Books
Title
冷战启示录
Published
Beijing : Shi jie zhi shi chu ban she, 2019.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> E183.8.S65 L466 2019 (LC)
Format
Books
Title
冷战时代的中国战略决策
Author
Niu, Jun, 1954-
牛军, 1954-
Published
Beijing Shi : Shi jie zhi shi chu ban she, 2019.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS740.4 .N545 2019 (LC)
Format
Books
Title
冷战时期的婆罗洲文化局与中文《海豚》杂志, 1961-1977 =
Author
Huang, Qiliang
黄其亮
Published
Sibu, Sarawak, Malaysia : Shalayue Hua zu wen hua xie hui, 2019.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DS595.2.C5 H837 2019 (LC)
Format
Books
Title
冷战史研究档案资源导论
Published
Beijing Shi : Shi jie zhi shi chu ban she, 2019 nian 12 yue.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> D839.3 .L464 2019 (LC)
Format
Books
Title
冷战与学术
Author
Zhang, Yang, 1975-
张杨, 1975-
Published
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2019.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> E183.8.C6 Z445 2019 (LC)
Format
Books
Title
亚洲冷战与冷战后国际问题
Author
Cai, Jiahe
蔡佳禾
Published
Nanjing : Nanjing da xue chu ban she, 2019.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS35.2 .C35 2019 (LC)
Format
Books
Title
島嶼風聲
Author
Chen, Jianzhong (Professor of Taiwan literature)
陳建忠 (Professor of Taiwan literature)
Published
Xinbei Shi : Nan shi zi xing wen hua gong zuo shi you xian gong si, 2018.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PL3031.T3 C454113X 2018 (LC)
Format
Books
Title
冷戰與香港
Author
Mark, Chi-Kwan
麥志坤
Published
Xianggang : Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si, 2018.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> D843 .M148127 2018 (LC)
Format
Books
Title
U-2飞机与冷战时期美国高空越境侦察
Author
Ge, Tengfei
葛腾飞
Published
Nanjing : Nanjing da xue chu ban she, 2018.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Title
亚洲冷战史研究 =
Published
Shanghai Shi : Dong fang chu ban zhong xin, 2016.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS35 .Y39 2016
Format
Books
Title
冷战是这样开始的
Published
Shanghai Shi : Xue lin chu ban she, 2015.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> D843 .L34 2015
Format
Books
Title
冷戰與美國核戰略
Author
Zhan, Xin
詹欣.
Published
Beijing Shi : Jiu zhou chu ban she, 2013.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Title
冷战与中国外交决策
Author
Niu, Jun, 1954-
牛军, 1954-
Published
Beijing : Jiu zhou chu ban she, 2013.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DS777.8 .N578X 2013
Format
Books
Title
全球冷战
Author
Westad, Odd Arne
Published
Beijing : Shi jie tu shu chu ban gong si bei jing gong si, 2012.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> D843 .W446127 2012 (LC)
Format
Books
Title
重建家园
Author
Zhao, Xiaojian, 1953-
赵小建, 1953-
Published
Shanghai Shi : Fu dan da xue chu ban she, 2006.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> E184.C5 Z43X12 2006 (LC)
Format
Books
Title
冷战与中国的周边关系
Author
Leng zhan yu Zhongguo de zhou bian guan xi guo ji xue shu hui yi (2002 : Wuyishan Shi, China)
冷战与中国的周边关系国际学术会议 (2002 : Wuyishan Shi, China)
Published
Beijing Shi : Shi jie zhi shi chu ban she, 2004.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DS777.8 .L46 2002
Format
Books