Books+ Search Results

Language: Is Chinese
Subject with Hierarchy: Is English literature
Title
20世纪中国古代文化经典在英国的传播编年
Author
Li, Zhen (Writer on Chinese literature)
李真 (Writer on Chinese literature)
Published
Zhengzhou Shi : Da xiang chu ban she, 2017.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PL3148.G7 L528 2017
Format
Books
Title
20世纪中国古代文学在英国的传播与影响
Published
Zhengzhou Shi : Da xiang chu ban she, 2017.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PL3148.G7 A15 2017
Format
Books
Title
翻译, 传播与域外影响
Author
Li, Weirong
李伟荣
Published
Shanghai Shi : Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2015.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PL2658.E1 L545 2015 (LC)
Format
Books
Title
离散译者张爱玲的中英翻译
Author
Wang, Xiaoying
王晓莺
Published
Guangzhou Shi : Zhongshan da xue chu ban she, 2015.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PL2837.E35 Z932 2015
Format
Books
Title
近代上海英文出版与中国古典文学的跨文化传播(1867-1941)
Author
Sun, Yimin
孙轶旻
Published
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2014.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PL2658.E1 S86 2014
Format
Books
Title
英语文学与圣经传统大词典 =
Published
Shanghai : Shanghai san lian shu dian, 2014.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BS440 .D53 2014
Format
Books
Title
審重咨學
Author
Han, Chenghua, 1983-
韓承樺, 1983-
Published
Taibei Shi : Wu nan tu shu chu ban gu fen you xian gong si, Minguo 102 [2013]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PL2828.F8 Z6958 2013
Format
Books
Title
I. A. 瑞恰慈与中国文化
Author
Rong, Xinfang
容新芳
Published
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2012.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PR6035.I337 Z85 2012
Format
Books
Title
汤显祖
Published
Hangzhou : Zhejiang da xue chu ban she, 2012.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PL2695.Z5 T366 2012
Format
Books
Title
我的河在向你奔来
Author
Yang, Lixin, 1966-
杨莉馨, 1966-
Published
Nanjing Shi : Nanjing shi fan da xue chu ban she, 2011.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PR116 .Y36X 2011 (LC)
Format
Books
Title
1848-1949中英文学关系史
Author
Wu, Gefei
吴格非
Published
Beijing : Zhongguo kuang ye da xue chu ban she, 2010.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PR129.C6 W824 2010
Format
Books
Title
二十世纪中国翻译文学史. 三四十年代. 英法美卷 = A history of 20th century literature translated into Chinese
Author
Li, Xianyu
李宪瑜
Published
Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she, 2009.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PN241.5.C6 L476 2009
Format
Books
Title
異地文化
Author
Zhou, Yingxiong, 1939-
周英雄, 1939-
Published
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2009.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PR454 .Z48 2009
Format
Books
Title
镜像后的文化冲突与文化认同
Author
Jiang, Zhiqin, 1967-
姜智芹, 1967-
Published
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2008.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PR151.C52 J53 2008
Format
Books
15.
Title
譯事
Author
Yang, Mu, 1940-
楊牧, 1940-
Published
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2007.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PE1498.2.C55 Y326 2007
Format
Books
Title
在文學研究與文化研究之間
Published
Taibei Shi : Shu lin chu ban you xian gong si, 2006.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PS221 .Z35 2006
Format
Books
Title
《中国评论》与晚清中英文学交流 =
Author
Duan, Huaiqing
段怀清
Published
Guangzhou Shi : Guangdong ren min chu ban she, 2006.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DS753.82.C43 D83 2006
Format
Books
Title
跨文化传播的后殖民语境
Author
Jiang, Fei, 1971-
姜飞, 1971-
Published
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2005.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PR9080 .J53X 2005
Format
Books
Title
文学想象与文化利用
Author
Jiang, Zhiqin, 1967-
姜智芹, 1967-
Published
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2005.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PR129.C6 J536X 2005 (LC)
Format
Books
Title
異質文化語境下的女性書寫
Author
Xiao, Wei
肖薇.
Published
Chengdu Shi : Sichuan chu ban ji tuan Ba Shu shu she, 2005.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PL3033 .X535 2005
Format
Books
Title
後殖民文學
Author
Song, Guocheng, 1957-
宋國誠, 1957-
Published
Taibei Shi : Qing song tu shu chu ban you xian gong si, 2004.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PR9080 .S6644 2004
Format
Books
Title
英语世界中的女性解构
Author
Shi, Min, 1965-
施旻, 1965-
Published
Beijing Shi : Jiu zhou chu ban she, 2004.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PR111 .S485X 2004
Format
Books
Title
中英文学关系編年史
Author
Ge, Guilu, 1967-
葛桂录, 1967-
Published
Shanghai : Shanghai san lian chu ban she, 2004.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PL2263 .G42X 2004
Format
Books
Title
他者的眼光
Author
Ge, Guilu, 1967-
葛桂录, 1967-
Published
Yinchuan Shi : Ningxia ren min jiao yu chu ban she, 2003.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PR129.C6 G38X 2003
Format
Books
Title
雾外的远音
Author
Ge, Guilu, 1967-
葛桂录, 1967-
Published
Yinchuan Shi : Ningxia ren min chu ban she, 2002.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PR129.C6 G42X 2002
Format
Books