Books+ Search Results

Language: Is Chinese
Subject with Hierarchy: Is Enlightenment
Subject: Is History
Author
Luengo Gutiérrez, Pedro
Published
Liverpool : Liverpool University Press ; Oxford : on behalf of the Voltaire Foundation, [2022]
©2022
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PQ2105 .A2 S88 2022:04 (LC)
Format
Books
Title
啟蒙運動 =
Author
Gay, Peter, 1923-2015
Published
Xinbei Shi : Guo jia jiao yu yan jiu yuan : Li xu wen hua shi ye you xian gong si, Mingguo 108 [2019]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> B802 .G3127 2019
Format
Books
Title
大逆轉與新思潮
Author
Chen, Fangzheng
陳方正
Published
Xianggang : Zhonghua shu ju (Xianggang), 2018.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Title
大逆轉與新思潮
Author
Chen, Fangzheng
陳方正
Published
Xianggang : Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si, 2018.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS775.2 .C45242444X 2018 (LC)
Format
Books
Title
启蒙及其限制
Published
Hangzhou : Zhejiang da xue chu ban she, 2012.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> B802 .Q2465 2012
Format
Books
Title
启蒙文献选编
Published
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2010.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> B802 .Q54 2010 (LC)
Format
Books
Title
啟蒙論
Author
Chen, Haiwen
陳海文
Published
Hong Kong : Oxford University Press, 2002.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> B802 .C44 2002 (LC)
Format
Books
Title
淸末的下層社會啓蒙運動, 1901-1911
Author
Li, Xiaoti
李孝悌
Published
Taibei : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 87 [1998] (2003 printing)
Location
SML, Stacks, LC Classification >> HN733 .L3426 1998 (LC)
Format
Books