Books+ Search Results

Language: Is Chinese
Subject with Hierarchy: Is Spiritual life
Subject: Is Buddhism
Title
문 인가 하였더니, 다시 길
Author
Yi, Ch'ŏl-su, 1954-
이 철수, 1954-
Published
Kyŏnggi-do P'aju-si : Munhak Tongne, 2021.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> NE1300.8.K62 Y4992 2021 (LC)
Format
Books
Title
乾隆的秘籍
Published
Beijing : Gu gong chu ban she, 2020.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ8938 .Q253 2020 (LC)
Format
Books
Title
西藏摄政策墨林活佛传略
Author
Yang, Shihong, 1957-
杨世宏, 1957-
Published
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ7920 .Y37X 2016 (LC)
Format
Books
Title
没有佛, 我做不成基督徒
Author
Knitter, Paul F.
Published
Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2014.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BR128.B8 K55127 2014
Format
Books
Title
安住於清淨自性中 =
Author
Bstan-ʼdzin-rgya-mtsho, Dalai Lama XIV, 1935-
Published
Taibei Shi : Xiang shu lin chu ban she, 2010 (2011 printing)
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ7935.B774 M5612 2010 (LC)
Format
Books
Title
心领神悟
Author
Xingyun, 1927-
星雲, 1927-
Published
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she, 2009 (2010 printing)
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ9800.F6392 X5548 2009 (LC)
Format
Books
Title
當牛頓遇到佛陀
Author
Huimin, Shi
惠敏, Shi
Published
Taibei Shi : Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2007.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ4570.S3 H85 2007 (LC)
Format
Books
8.
Title
了凡四训译解
Author
Li, Xinyi
李新異
Published
Guangzhou Shi : Hua cheng chu ban she, 2007 (2008 printing)
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BJ117.Y83 L53 2007 (LC)
Format
Books
Title
牽手一輩子
Author
Shengyan, 1930-2009
聖嚴, 1930-2009
Published
Taibei Shi : Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2002.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ4398 .S46 2002 (LC)
Format
Books
Title
如何渡過苦日子
Author
Shengyan, 1930-2009
Published
Taibei Shi : Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2002.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ7775 .S54 2002 (LC)
Format
Books
11.
Title
林雲學硏究
Author
Wang, Shiming
王世明
Published
Taibei Shi : Shi jie min su wen hua shi ye you xian gong si, Minguo 88-Minguo 89 [1999-2000]
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ970.I517 W346 1999 (LC)
Format
Books
12.
Title
林雲學硏究
Author
Wang, Shiming
王世明
Published
Taibei Shi : Shi jie min su wen hua shi ye you xian gong si, Minguo 88-Minguo 89 [1999-2000]
Location
Internet Archive >> None
Format
Books
13.
Title
人間菩薩
Author
Zhengyan, Shi
證嚴, Shi
Published
Taibei Shi : Ci ji wen hua chu ban she, 1999 (2000 printing)
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ5395 .Z44 1999 (LC)
Format
Books
Title
人行道
Author
Shengyan, 1930-2009
聖嚴, 1930-2009
Published
Taibei Shi : Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 1999.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ126 .S54 1999 8:5 (LC)
Format
Books
15.
Title
人有二十難
Author
Zhengyan, Shi
證嚴, Shi
Published
Taibei Shi : Ci ji wen hua chu ban she, 1999 (2001 printing)
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ5573 .Z455X 1999 (LC)
Format
Books
Title
三十七道品講義
Author
Zhengyan, Shi
證嚴, Shi
Published
Taibei Shi : Ci ji wen hua chu ban she, 1999 (2001 printing)
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ4399 .Z45 1999 (LC)
Format
Books
Title
慈悲的力量
Author
Bstan-ʾdzin-rgya-mtsho, Dalai Lama XIV, 1935-
Published
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, 1998.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ4360 .B7612 1998 (LC)
Format
Books
18.
Title
耕耘心田
Published
Taibei Shi : Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 1998.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ5410 .G46 1998 (LC)
Format
Books
Title
點亮心靈之光 =
Author
Bstan-ʾdzin-rgya-mtsho, Dalai Lama XIV, 1935-
Published
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 86 [1997]
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ7935 B774 A9319 1997 (LC)
Format
Books
Title
修福積德造命法
Author
Jingkong, Shi
淨空, Shi
Published
Taibei Shi : Cai tuan fa ren fo tuo jiao yu ji jin hui, 1997.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BJ117.Y83 J54 1997 (LC)
Format
Books
21.
Title
西齋夢語
Author
Huimin, Shi
惠敏, Shi
Published
Taibei : Xi lian jing yuan chu ban she, 1997 (2001 printing)
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ4055 .H856 1997 (LC)
Format
Books
Title
略論明心見性
Author
yuan-yin-lao-ren
元音老人
Published
Sanchong Shi : Fa yu chu ban she, Minguo 85 [1996]
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ4133 Y836 1996 (LC)
Format
Books
Title
陳履安談心與生命
Author
Chen, Lü'an, 1937-
陳履安, 1937-
Published
Taibei Shi : Zhong sheng wen hua chu ban you xian gong si, Minguo 84 [1995]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BJ1588 C5 C4635 1995 (LC)
Format
Books
Title
淨空法師法語續編
Author
Jingkong, Shi
淨空, Shi
Published
Taibei Shi : Fo tuo jiao yu ji jin hui, Minguo 84 [1995]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ4165 C567 1995 (LC)
Format
Books
Title
淨土修持法. 蓮花藏淨土與極樂世界
Author
Hong, Yuanyin
洪緣音
Published
Taibei Shi : Quan fo wen hua chu ban she, 1995.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ8515.4 .H6636 1995 (LC)
Format
Books