Books+ Search Results

Language: Is Chinese
Subject with Hierarchy: Is Spiritual life
Subject: Is Zen Buddhism
Author
Zhuhong, 1535-1615
Published
New York, NY : Oxford University Press, [2015]
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ9288 .Z5813X 2015 (LC)
Format
Books
Title
唐代禪宗懺悔思想研究
Author
Bai, Jinxian
白金銑
Published
Taibei Shi : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 98 [2009]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ9288 .B35 2009 (LC)
Format
Books
Title
寶鏡無境 =
Author
Shengyan, 1930-2009
聖嚴, 1930-2009
Published
Taibei Shi : Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2008.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ9288 . S524127 2008 (LC)
Format
Books
Title
答问青壮年参禅者
Author
Nan, Huaijin
南怀瑾
Published
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2008.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ9288 . N367 2008 (LC)
Format
Books
Title
唐代禪宗心性思想
Author
Zhang, Guoyi
張國一
Published
Taibei Shi : Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2004.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ9288 .Z43 2004 (LC)
Format
Books
6.
Title
禪證
Published
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, 2001.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ9288 .C436 2001 (LC)
Format
Books
Title
禪的體驗・禪的開示
Author
Shengyan, 1930-2009
聖嚴, 1930-2009
Published
Taibei Shi : Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 1999.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ126 S54 1999 4:3 (LC)
Format
Books
8.
Title
禪門
Author
Shengyan, 1930-2009
聖嚴, 1930-2009
Published
Taibei Shi : Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 1999.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ126 .S54 1999 4:11 (LC)
Format
Books
Title
禪門修證指要
Author
Shengyan, 1930-2009
聖嚴, 1930-2009
Published
Taibei Shi : Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 1999.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ126 S54 1999 4:1 (LC)
Format
Books
10.
Title
禪鑰
Author
Shengyan, 1930-2009
聖嚴, 1930-2009
Published
Taibei Shi : Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 1999.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ126 .S54 1999 4:10 (LC)
Format
Books
Title
如來禪內証入玄捷徑
Author
Zhang, Jiannong
張柬穠
Published
Taibei Shi : Wen jin chu ban she, 1999.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ9288 C39 1999 (LC)
Format
Books
Title
聖嚴法師心靈環保
Author
Shengyan, 1930-2009
聖嚴, 1930-2009
Published
Taibei Shi : Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 1999.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ126 .S54 1999 8:1 (LC)
Format
Books
13.
Title
信心銘講錄
Author
Shengyan, 1930-2009
聖嚴, 1930-2009
Published
Taibei Shi : Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 1999.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ126 .S54 1999 4:7 (LC)
Format
Books
14.
Title
活用
Author
Shengyan, 1930-2009
聖嚴, 1930-2009
Published
Taibei Shi : Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 1998.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ9286 .S53 1998 (LC)
Format
Books
Title
五停心四念處
Author
Shengyan, 1930-2009
聖嚴, 1930-2009
Published
Taibei Shi : Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 1998.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ4165 .S536 1998 (LC)
Format
Books
Title
禪林風雨
Author
Guoyu, Shi, 1954-
果煜, Shi, 1954-
Published
Xindian Shi : Yuan ming chu ban she : Zong jing xiao Hong tai tu shu you xian gong si, Minguo 85 [1996]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ9289.5 K86 1996 (LC)
Format
Books
17.
Title
禪鑰
Author
Shengyan, 1930-2009
聖嚴, 1930-2009
Published
Taibei Shi : Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si , 1996.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ4165 S45 1996 (LC)
Format
Books
18.
Title
禪海明珠
Author
Chen, Guangzong, 1925-
陳光宗, 1925-
Published
Taibei Shi : Zheng zhong shu ju, Minguo 84 [1995]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ9288 C4 1995 (LC)
Format
Books
Title
禪話禪音禪心
Author
Hehuijushi
禾慧居士
Published
Taibei Shi : Tian yi wen hua shi ye you xian gong si, 81 [1992]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ9265.9 H6 1992 (LC)
Format
Books
20.
Title
生活蟬
Author
Chen, Aini, 1950-
陳艾妮, 1950-
Published
Taibei Shi : Li ming wen hua shi ye gu fen you xian gong si, Minguo 81 [1992]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ9286 .C45 1992 (LC)
Format
Books
Title
《密宗, 道教, 禪宗》修鍊秘法
Author
Lu, Feifan
陸飛帆
Published
Taibei Shi : Jin lin wen hua shi ye you xian gong si, Minguo 74 [1985]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ8915.4 L8 1985 (LC)
Format
Books
Title
小小禪味 
Author
Lu, Shengyan, 1945-
盧勝彦, 1945-
Published
[Taizhong shi] : fa xing ren Lu Shengyan : zong jing xiao Qing shan chu ban she, Minguo 73 [1984]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ9265.6 L8 1984 (LC)
Format
Books
Title
禪門修證指要
Author
Shengyan, 1930-2009
聖嚴, 1930-2009
Published
Beitou : Dongchu chu ban she, Min guo 71 [1982]
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ9288 S5 1982 (LC)
Format
Books