Books+ Search Results

Language: Is Chinese
Subject with Hierarchy: Is Spiritual life
Title
深邃又壯闊的旅程
Author
Smith, James Bryan
Published
Xin bei shi : Xiao yuan shu fang chu ban she, 2020.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BV4501.3 .S588127 2020
Format
Books
Title
走進倫敦諾丁丘的隱修院
Author
McCormack, Mary, OCD
Published
Taibei Shi : Xing huo wen hua you xian gong si, 2020.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BV210.3 .M376127 2020
Format
Books
Title
回到軌道上的金錢, 性愛與權力 =
Author
Piper, John, 1946-
Published
Taibei Shi : Cai tuan fa ren Jidu jiao Zhongguo zhu ri xue xie hui chu ban bu, 2019.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BV4501.3 .P57127 2019
Format
Books
Title
拋錨於永恆
Author
Cao, Lizhong
曹力中
Published
Taibei shi : Cai tuan fa ren Taibei shi Jidu jiao Shilin Xi'an tang, 2019.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BV4254.C5 C36 2019
SML, Stacks, LC Classification
Format
Books
Title
深邃又美麗的福音 =
Author
Smith, James Bryan
Published
Xinbei Shi : Xiao yuan shu fang chu ban she, 2019.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BT83.78 .S65127 2019
Format
Books
31.
Title
一粒麥子
Author
Sun, Baoluo, 1919-2007
孫保羅, 1919-2007
Published
Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2019.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BV4509.5 .S883 2019
Format
Books
32.
Title
黃小石文集
Author
Huang, Xiaoshi, 1940-
黃小石, 1940-
Published
Taibei Shi : Cai tuan fa ren Jidu jiao yu zhou guang quan ren guan huai ji gou, 2018.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BV4510.3 .H826 2018
Format
Books
Title
在教會中獨行
Author
Wu, Daozong
吳道宗
Published
Taibei Shi : Xiao yuan shu fang chu ban she, 2018.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BT75.3 .W8 2018
Format
Books
Title
蔗民神學
Author
Wang, Rengfu
王礽福
Published
Xinbei Shi : Xiao yuan shu fang chu ban she, 2018.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BV4510.3 .W364 2018
Format
Books
Title
教會復興的4個關鍵密碼 =
Author
Kidder, S. Joseph, 1953-
Published
Taibei shi : Shi zhao chu ban she, 2017.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> BX6154 .K53127 2017
Format
Books
36.
Title
内在体验
Author
Bataille, Georges, 1897-1962
Published
Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2016.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> B828 .B3127 2016
Format
Books
Title
天國的鑰匙 =
Author
Zhang, Meng'en
張蒙恩
Published
Gaoxiong Shi : Qin zai de meng xiang she, 2016.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BS680.S7 Z436 2016
Format
Books
Title
文化与灵性
Author
Vermander, Benoît, 1960-
Published
Shanghai : Zhong xi shu ju, 2016.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BL624 .V43 2016
Format
Books
Title
无执之道
Author
Vinzent, Markus
Published
Beijing Shi : Huaxia chu ban she, 2016.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BV5095.E3 V56127 2016
Format
Books
Title
西藏摄政策墨林活佛传略
Author
Yang, Shihong, 1957-
杨世宏, 1957-
Published
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ7920 .Y37X 2016 (LC)
Format
Books
Author
Zhuhong, 1535-1615
Published
New York, NY : Oxford University Press, [2015]
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ9288 .Z5813X 2015 (LC)
Format
Books
Title
金元科技思想史研究
Author
Lü, Bianting
吕变庭
Published
Beijing : Ke xue chu ban she, 2015.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Q174.8 .L823 2015
Format
Books
Title
九型人格与灵修
Author
Wang, Limin
王利民
Published
Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2015.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BF698.35.E54 W364 2015
Format
Books
Title
没有佛, 我做不成基督徒
Author
Knitter, Paul F.
Published
Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2014.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BR128.B8 K55127 2014
Format
Books
Title
因少而富 =
Author
Draper, Brian, 1969-
Published
Xianggang : Jidu jiao wen yi chu ban she you xian gong si, 2014.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BL624.2 .D73127 2014
Format
Books
Title
神圣的拥抱
Author
Webber, Robert E., 1933-2007
Published
Lanzhou Shi : Gansu ren min mei shu chu ban she, 2013.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BV4501.3 .W39127 2013
Format
Books
Title
合神心意的人
Author
Jiang, Rongyi
江榮義
Published
Xinbei Shi : Gan lan chu ban, 2013.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BV4509.C5 J536 2013
Format
Books
Title
從上頭來的呼召
Published
[Taibei Shi] : Wei li shen xue yan jiu yuan, 2012.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BV4501.2 .T6995127 2012
Format
Books
49.
Title
靈修神學
Author
Tang, Youzhi, 1925-
唐佑之, 1925-
Published
Xianggang : Zhen li ji jin hui you xian gong si, c2012.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BV4490 .T354 2012
Format
Books
Title
沙漠教父言行录 =
Published
Beijing Shi : San lian shu dian, 2012.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BR60 .A57127 2012
Format
Books