Books+ Search Results

Language: Is Chinese
Subject with Hierarchy: Is Spiritual life
Title
神聖攀登的天梯
Author
John, Climacus, Saint, 6th cent
Published
Xianggang : Dao feng shu she = The logos and pneuma press, 2012.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BX382 .J612 2012
Format
Books
Title
莊子與解構主義
Author
Ou, Chongjing
歐崇敬
Published
Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2010.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BL1900.C576 O773 2010 (LC)
Format
Books
Title
安住於清淨自性中 =
Author
Bstan-ʼdzin-rgya-mtsho, Dalai Lama XIV, 1935-
Published
Taibei Shi : Xiang shu lin chu ban she, 2010 (2011 printing)
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ7935.B774 M5612 2010 (LC)
Format
Books
Title
从历史和经典看玄天上帝神启的演变
Author
Wang, Chenfa
王琛发
Published
Penang, Malaysia : Malaixiya Bingcheng zhou Xuan wu shan zhong ling gong, 2009.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BL1920 .W323 2009 (LC)
Format
Books
Title
基督人
Author
Xue, Tiandong
薛天棟
Published
Xianggang : Xuan dao chu ban she, 2009.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BV4509.C5 X847 2009
Format
Books
Title
唐代禪宗懺悔思想研究
Author
Bai, Jinxian
白金銑
Published
Taibei Shi : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 98 [2009]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ9288 .B35 2009 (LC)
Format
Books
Title
心领神悟
Author
Xingyun, 1927-
星雲, 1927-
Published
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she, 2009 (2010 printing)
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ9800.F6392 X5548 2009 (LC)
Format
Books
Title
寶鏡無境 =
Author
Shengyan, 1930-2009
聖嚴, 1930-2009
Published
Taibei Shi : Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2008.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ9288 . S524127 2008 (LC)
Format
Books
Title
答问青壮年参禅者
Author
Nan, Huaijin
南怀瑾
Published
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2008.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ9288 . N367 2008 (LC)
Format
Books
Author
Nāgārjuna, active 2nd century
Published
Seattle, Washington : Kalavinka Press, [2008]
©2008
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ1955 .N3313 2008 (LC)
Format
Books
Title
圣俗的黑白界定
Author
Huang, Tengwei, 1957-
黄腾卫, 1957-
Published
[Singapore] : Da dian zi chu ban she, [2008?]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BV4509.C5 H83 2008
Format
Books
Title
當牛頓遇到佛陀
Author
Huimin, Shi
惠敏, Shi
Published
Taibei Shi : Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2007.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ4570.S3 H85 2007 (LC)
Format
Books
63.
Title
了凡四训译解
Author
Li, Xinyi
李新異
Published
Guangzhou Shi : Hua cheng chu ban she, 2007 (2008 printing)
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BJ117.Y83 L53 2007 (LC)
Format
Books
Title
唐五代仙道傳奇研究
Author
Duan, Lifen
段莉芬
Published
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua Mulan wen hua chu ban she, 2007.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PL2272.5 .G83 2005 ser.5 v.29
Format
Books
Title
心灵的密码 =
Author
Chopra, Deepak
Published
Beijing : Zhongguo gong ren chu ban she, 2007.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BL624 . C47712 2007 (LC)
Format
Books
Title
道教修行指要
Author
Zhan, Shichuang
詹石窗
Published
Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2006.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BL1923 .Z357 2006 (LC)
Format
Books
Title
二千年靈修神學歷史
Author
Pang, Daniel S. K., 1966-
Published
Xianggang : Tian dao shu lou you xian gong si, 2005.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BV4490 .P36 2005
Format
Books
Title
寓言故事集 =
Author
Ribes, Peter, 1925-
Published
Beijing Shi : Shang zhi bian yi guan, 2005.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Film BD10401
Format
Books / Microforms
Title
寓言故事集 =
Author
Ribes, Peter, 1925-
Published
Beijing Shi : Shang zhi bian yi guan, 2005.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BT377 .R5312 2005
Format
Books
Title
钟吕内丹道德观研究
Author
Yuen, Hong-chau, 1957-
袁康就, 1957-
Published
Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2005.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BL1940.Z47 Y83 2005 (LC)
Format
Books
Title
莊子道化的人生哲學
Author
Wu, Shunling
吳順令
Published
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, 2005.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BL1900.C576 W84 2005 (LC)
Format
Books
Title
平凡生活與靈修 =
Author
Tam, Ekman, P. C.
譚沛泉
Published
Xianggang : Daofengshan Jidu jiao cong lin, 2004.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BV4509.C5 T36 2004
Format
Books
Title
唐代禪宗心性思想
Author
Zhang, Guoyi
張國一
Published
Taibei Shi : Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2004.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ9288 .Z43 2004 (LC)
Format
Books
Title
獨者
Published
Taibei shi : Taiwan Jidu tu xue hui = Taiwan Christian Institute, 2003-
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BV4501.2 .D8
Format
Journals & Newspapers
Title
心靈的呼喚
Author
Au, Wilkie, 1944-
Published
Xianggang : Daofengshan Jidu jiao cong lin, 2003.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BV4501.2 .A8412 2003
Format
Books