Books+ Search Results

Language: Is Chinese
Subject with Hierarchy: Is Spiritual life
76.
Title
黎明路上
Author
Nouwen, Henri J. M.
Published
Xianggang : Ji dao chu ban she, 2002.
Location
DIVINITY, Stacks >> BX4705.N87 A312 2002
Format
Books
Title
牽手一輩子
Author
Shengyan, 1930-2009
聖嚴, 1930-2009
Published
Taibei Shi : Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2002.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ4398 .S46 2002 (LC)
Format
Books
Title
如何渡過苦日子
Author
Shengyan, 1930-2009
Published
Taibei Shi : Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2002.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ7775 .S54 2002 (LC)
Format
Books
Title
生命中的耶穌
Author
Nouwen, Henri J. M.
Published
Xianggang : Ji dao chu ban she, 2002.
San Francisco : Harper & Row, c1988.
Location
DIVINITY, Stacks >> BX2350.2 .N66912 2002
Format
Books
80.
Title
禪證
Published
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, 2001.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ9288 .C436 2001 (LC)
Format
Books
Title
大德蘭與婦女靈修
Author
Xu, Qiying
許綺瑩
Published
Xianggang : Xianggang Jidu tu xue hui, 2000.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BX4700.T4 X812 2000
Format
Books
Title
跨世紀宗教與心靈改革 
Published
Jiayi Xian Dalin zhen : Zong jiao wen hua yan jiu zhong xin, Minguo 89 [2000]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BL21 K83 2000 (LC)
Format
Books
Title
密宗成佛心要
Author
Sihong
思紘.
Published
Taibei Shi : Quan fo wen hua shi ye you xian gong si, 2000.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ8918.3 .S54 2000 (LC)
Format
Books
Title
念茲在茲
Author
Nouwen, Henri J. M.
Published
Taibei shi : Guang qi wen hua shi ye, 2000.
Location
DIVINITY, Stacks >> BX2182.2 .N66812 2000
Format
Books
Title
禪的體驗・禪的開示
Author
Shengyan, 1930-2009
聖嚴, 1930-2009
Published
Taibei Shi : Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 1999.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ126 S54 1999 4:3 (LC)
Format
Books
86.
Title
禪門
Author
Shengyan, 1930-2009
聖嚴, 1930-2009
Published
Taibei Shi : Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 1999.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ126 .S54 1999 4:11 (LC)
Format
Books
Title
禪門修證指要
Author
Shengyan, 1930-2009
聖嚴, 1930-2009
Published
Taibei Shi : Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 1999.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ126 S54 1999 4:1 (LC)
Format
Books
88.
Title
禪鑰
Author
Shengyan, 1930-2009
聖嚴, 1930-2009
Published
Taibei Shi : Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 1999.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ126 .S54 1999 4:10 (LC)
Format
Books
Title
活出有愛的生命
Author
Nouwen, Henri J. M.
Published
Xianggang : Ji dao chu ban she, 1999.
Location
DIVINITY, Stacks >> BX2350.2 .N67212 1999
Format
Books
90.
Title
林雲學硏究
Author
Wang, Shiming
王世明
Published
Taibei Shi : Shi jie min su wen hua shi ye you xian gong si, Minguo 88-Minguo 89 [1999-2000]
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ970.I517 W346 1999 (LC)
Format
Books
91.
Title
林雲學硏究
Author
Wang, Shiming
王世明
Published
Taibei Shi : Shi jie min su wen hua shi ye you xian gong si, Minguo 88-Minguo 89 [1999-2000]
Location
Internet Archive >> None
Format
Books
92.
Title
人間菩薩
Author
Zhengyan, Shi
證嚴, Shi
Published
Taibei Shi : Ci ji wen hua chu ban she, 1999 (2000 printing)
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ5395 .Z44 1999 (LC)
Format
Books
Title
人行道
Author
Shengyan, 1930-2009
聖嚴, 1930-2009
Published
Taibei Shi : Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 1999.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ126 .S54 1999 8:5 (LC)
Format
Books
94.
Title
人有二十難
Author
Zhengyan, Shi
證嚴, Shi
Published
Taibei Shi : Ci ji wen hua chu ban she, 1999 (2001 printing)
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ5573 .Z455X 1999 (LC)
Format
Books
Title
如來禪內証入玄捷徑
Author
Zhang, Jiannong
張柬穠
Published
Taibei Shi : Wen jin chu ban she, 1999.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ9288 C39 1999 (LC)
Format
Books
Title
三十七道品講義
Author
Zhengyan, Shi
證嚴, Shi
Published
Taibei Shi : Ci ji wen hua chu ban she, 1999 (2001 printing)
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ4399 .Z45 1999 (LC)
Format
Books
Title
聖嚴法師心靈環保
Author
Shengyan, 1930-2009
聖嚴, 1930-2009
Published
Taibei Shi : Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 1999.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ126 .S54 1999 8:1 (LC)
Format
Books
Title
現代人的靈修
Author
Guo, Naihong
郭乃弘
Published
Xianggang : Xianggang Jidu tu xue hui, 1999.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BV4509.C5 G862 1999
Format
Books
99.
Title
信心銘講錄
Author
Shengyan, 1930-2009
聖嚴, 1930-2009
Published
Taibei Shi : Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 1999.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ126 .S54 1999 4:7 (LC)
Format
Books
Title
慈悲的力量
Author
Bstan-ʾdzin-rgya-mtsho, Dalai Lama XIV, 1935-
Published
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, 1998.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ4360 .B7612 1998 (LC)
Format
Books