Books+ Search Results

Language: Is Chinese
Subject with Hierarchy: Is Spiritual life
Title
《庄子》中的修道学说
Author
Ai, Xi
艾畦.
Published
Tianjin Shi : Tianjin gu ji chu ban she, 1993.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BL1900 C576 A37X 1993 (LC)
Format
Books
Title
心靈的呼喚
Author
Au, Wilkie, 1944-
Published
Xianggang : Daofengshan Jidu jiao cong lin, 2003.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BV4501.2 .A8412 2003
Format
Books
Title
唐代禪宗懺悔思想研究
Author
Bai, Jinxian
白金銑
Published
Taibei Shi : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 98 [2009]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ9288 .B35 2009 (LC)
Format
Books
4.
Title
内在体验
Author
Bataille, Georges, 1897-1962
Published
Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2016.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> B828 .B3127 2016
Format
Books
Title
點亮心靈之光 =
Author
Bstan-ʾdzin-rgya-mtsho, Dalai Lama XIV, 1935-
Published
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 86 [1997]
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ7935 B774 A9319 1997 (LC)
Format
Books
Title
慈悲的力量
Author
Bstan-ʾdzin-rgya-mtsho, Dalai Lama XIV, 1935-
Published
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, 1998.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ4360 .B7612 1998 (LC)
Format
Books
Title
安住於清淨自性中 =
Author
Bstan-ʼdzin-rgya-mtsho, Dalai Lama XIV, 1935-
Published
Taibei Shi : Xiang shu lin chu ban she, 2010 (2011 printing)
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ7935.B774 M5612 2010 (LC)
Format
Books
8.
Title
論我
Author
Cai, Tianjin
蔡添錦
Published
Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gu fen you xian gong si, Minguo 75 [1986]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ4262 T7 1986 (LC)
Format
Books
Title
拋錨於永恆
Author
Cao, Lizhong
曹力中
Published
Taibei shi : Cai tuan fa ren Taibei shi Jidu jiao Shilin Xi'an tang, 2019.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BV4254.C5 C36 2019
SML, Stacks, LC Classification
Format
Books
10.
Title
禪證
Published
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, 2001.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ9288 .C436 2001 (LC)
Format
Books
11.
Title
生活蟬
Author
Chen, Aini, 1950-
陳艾妮, 1950-
Published
Taibei Shi : Li ming wen hua shi ye gu fen you xian gong si, Minguo 81 [1992]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ9286 .C45 1992 (LC)
Format
Books
12.
Title
禪海明珠
Author
Chen, Guangzong, 1925-
陳光宗, 1925-
Published
Taibei Shi : Zheng zhong shu ju, Minguo 84 [1995]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ9288 C4 1995 (LC)
Format
Books
Title
陳履安談心與生命
Author
Chen, Lü'an, 1937-
陳履安, 1937-
Published
Taibei Shi : Zhong sheng wen hua chu ban you xian gong si, Minguo 84 [1995]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BJ1588 C5 C4635 1995 (LC)
Format
Books
14.
Title
水點與汪洋
Author
Chen, Zanyi
陳贊一
Published
Xianggang : Jialue shan fang, 1993.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BV4501.2 C48 1993 (LC)
Format
Books
Title
心灵的密码 =
Author
Chopra, Deepak
Published
Beijing : Zhongguo gong ren chu ban she, 2007.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BL624 . C47712 2007 (LC)
Format
Books
Title
從上頭來的呼召
Published
[Taibei Shi] : Wei li shen xue yan jiu yuan, 2012.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BV4501.2 .T6995127 2012
Format
Books
17.
Title
三十七菩提分
Author
Congxin
從信.
Published
Taibei : Congxin jing she : Zong jing xiao Yuan ming chu ban she, Minguo 81 [1992]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ5625 T785 1992 (LC)
Format
Books
Title
在平凡中尋找不凡
Author
Dailey, Thomas F.
Published
Taibei Shi : Cai tuan fa ren sheng bao lu xiao nü hui fu she shang zhi wen hua shi ye, 2022.
Location
SML, Stacks, LC Classification
Library Shelving Facility (LSF) >> BX2350.3 .D345127 2022
Format
Books
Title
因少而富 =
Author
Draper, Brian, 1969-
Published
Xianggang : Jidu jiao wen yi chu ban she you xian gong si, 2014.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BL624.2 .D73127 2014
Format
Books
Title
唐五代仙道傳奇研究
Author
Duan, Lifen
段莉芬
Published
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua Mulan wen hua chu ban she, 2007.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PL2272.5 .G83 2005 ser.5 v.29
Format
Books
21.
Title
道家与解脫 
Author
Du, Daoming
杜导明
Published
Beijing : Zuo jia chu ban she, 1997.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BL1923 T828 1997 (LC)
Format
Books
Title
獨者
Published
Taibei shi : Taiwan Jidu tu xue hui = Taiwan Christian Institute, 2003-
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BV4501.2 .D8
Format
Journals & Newspapers
Title
來自天國的 WIFI
Author
Gao, Chunlin
高春霖
Published
Taizhong Shi : Fei li men shi ye gu fen you xian gong si, 2021.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> BV4509.C5 G36 2021
Format
Books
24.
Title
耕耘心田
Published
Taibei Shi : Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 1998.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ5410 .G46 1998 (LC)
Format
Books
Title
當我們同在一起
Author
Grün, Anselm
Published
[Tainan Shi] : Nan yu bei wen hua chu ban she, 2021.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> BV4405 .G78127 2021
Format
Books