Books+ Search Results

Language: Is Chinese
Subject with Hierarchy: Is Spiritual life
Author
Zhuhong, 1535-1615
Published
New York, NY : Oxford University Press, [2015]
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ9288 .Z5813X 2015 (LC)
Format
Books
Title
三十七道品講義
Author
Zhengyan, Shi
證嚴, Shi
Published
Tai-pe Shi : Ci ji wen hua chu ban she, Min guo 80 [1991]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ4399 C47 1991 (LC)
Format
Books
Title
三十七道品講義
Author
Zhengyan, Shi
證嚴, Shi
Published
Taibei Shi : Ci ji wen hua chu ban she, 1999 (2001 printing)
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ4399 .Z45 1999 (LC)
Format
Books
4.
Title
人有二十難
Author
Zhengyan, Shi
證嚴, Shi
Published
Taibei Shi : Ci ji wen hua chu ban she, Min guo 80 [1991]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ4165 C49 1991 (LC)
Format
Books
5.
Title
人有二十難
Author
Zhengyan, Shi
證嚴, Shi
Published
Taibei Shi : Ci ji wen hua chu ban she, 1999 (2001 printing)
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ5573 .Z455X 1999 (LC)
Format
Books
6.
Title
人間菩薩
Author
Zhengyan, Shi
證嚴, 釋.
Published
Taibei Shi : Bu er chu ban you xian gong si, [Minguo] 81 [1992]
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ5395 .Z44 1992 (LC)
Format
Books
7.
Title
人間菩薩
Author
Zhengyan, Shi
證嚴, Shi
Published
Taibei Shi : Ci ji wen hua chu ban she, 1999 (2000 printing)
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ5395 .Z44 1999 (LC)
Format
Books
Title
關於聖靈與靈修的22個神學思考
Author
Zhao, Chongming
趙崇明
Published
Xianggang : Yin xiang wen zi, 2020.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BV4509.C5 Z425 2020
Format
Books
Title
道教修行指要
Author
Zhan, Shichuang
詹石窗
Published
Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2006.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BL1923 .Z357 2006 (LC)
Format
Books
Title
天國的鑰匙 =
Author
Zhang, Meng'en
張蒙恩
Published
Gaoxiong Shi : Qin zai de meng xiang she, 2016.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BS680.S7 Z436 2016
Format
Books
Title
如來禪內証入玄捷徑
Author
Zhang, Jiannong
張柬穠
Published
Taibei Shi : Wen jin chu ban she, 1999.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ9288 C39 1999 (LC)
Format
Books
Title
唐代禪宗心性思想
Author
Zhang, Guoyi
張國一
Published
Taibei Shi : Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2004.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ9288 .Z43 2004 (LC)
Format
Books
Title
合神心意的人生
Author
Zhang, Dejian
張德健
Published
Taibei Shi : Cai tuan fa ren Jidu jiao yu zhou guang quan ren guan huai ji gou, 2023.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> BV4501.3 .Z436 2023
Format
Books
Title
平日讀經反省
Author
Zeng, Qingdao
曾慶導
Published
Taibei Shi : Cai tuan fa ren Sheng Baolu xiao nü hui fu she shang zhi wen hua shi ye, 2022.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> BX2350.3 .Z45 2022 (LC)
Format
Books
Title
钟吕内丹道德观研究
Author
Yuen, Hong-chau, 1957-
袁康就, 1957-
Published
Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2005.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BL1940.Z47 Y83 2005 (LC)
Format
Books
Title
略論明心見性
Author
yuan-yin-lao-ren
元音老人
Published
Sanchong Shi : Fa yu chu ban she, Minguo 85 [1996]
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ4133 Y836 1996 (LC)
Format
Books
Title
문 인가 하였더니, 다시 길
Author
Yi, Ch'ŏl-su, 1954-
이 철수, 1954-
Published
Kyŏnggi-do P'aju-si : Munhak Tongne, 2021.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> NE1300.8.K62 Y4992 2021 (LC)
Format
Books
Title
佛教修行法輯要
Author
Yang, Zhenghe
楊政河
Published
Taibei Shi : Hui ju chu ban she, min guo 73 [1984]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ5660 Y36 1984 (LC)
Format
Books
Title
西藏摄政策墨林活佛传略
Author
Yang, Shihong, 1957-
杨世宏, 1957-
Published
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ7920 .Y37X 2016 (LC)
Format
Books
Title
阿爸天父・我心之錨
Author
Yang, Shengli
楊聖立
Published
Taibei Shi : Cai tuan fa ren Jidu jiao Zhongguo zhu ri xue xie hui chu ban bu, 2022.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> BV4520 .Y36 2022
Format
Books
Title
大德蘭與婦女靈修
Author
Xu, Qiying
許綺瑩
Published
Xianggang : Xianggang Jidu tu xue hui, 2000.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BX4700.T4 X812 2000
Format
Books
Title
開天眼神通研究
Author
Xu, Hengshan
許衡山
Published
Taibei Shi : Wuling chu ban she, Minguo 75 [1986]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BF1308 C5 H7837 1986 (LC)
Format
Books
Title
基督人
Author
Xue, Tiandong
薛天棟
Published
Xianggang : Xuan dao chu ban she, 2009.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BV4509.C5 X847 2009
Format
Books
Title
心领神悟
Author
Xingyun, 1927-
星雲, 1927-
Published
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she, 2009 (2010 printing)
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ9800.F6392 X5548 2009 (LC)
Format
Books
Published
Xianggang : Xianggang Jidu tu xue hui, 1994.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> 017960
Format
Books