Books+ Search Results

Language: Is Vietnamese
Subject with Hierarchy: Is Biotechnology
Author
Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn quốc (2013 : Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hanoi, Vietnam), author
Published
Hà Nội : Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ, [2013]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> TP248.195.V5 H65 2013 (LC)
Format
Books
Author
Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc (2009 : Thái Nguyên, Vietnam)
Published
Thái Nguyên : Nhà xuá̂t bản Đại học Thái Nguyên, 2009.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> TP248.195.V5 H5X 2009 (LC)+ Oversize
Format
Books
Published
TP. Hồ Chí Minh : Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2009.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> HD2080.5 .D54 2009 (LC) Oversize
Format
Books
Published
Hà Nội : Nhà xuá̂t bản Khoa học và kỹ thuật, 2010.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> TP248.195.V5 T89X 2009 (LC)
Format
Books
Published
Hà Nội : Nhà xuá̂t bản Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2008.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> TP248.195.V5 K8X 2008 (LC)
Format
Books
Author
Viện công nghệ sinh học (Vietnam)
Published
Hà Nội : Nhà xuá̂t bản Khoa học và kỹ thuật.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> TP248.13 .V54A (LC)
Format
Journals & Newspapers