Books+ Search Results

LC Class: Is C - Historical Sciences (Archaeology, Genealogy)
Subject (Region): Is China
Published
Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, Taylor & Francis Group, 2024.
©2024
Location
SML, Stacks, LC Classification >> ON ORDER
Format
Books
Author
Shan, Jixiang, 1954-
Published
New York, NY : Peter Lang, [2023]
Location
SML, Stacks, LC Classification >> CC135 .S4527 2023 (LC)
Format
Books
Author
Iiyama, Tomoyasu, 1976-
Published
Cambridge, Massachusetts : Harvard University Asia Center, 2023.
©2023
Location
SML, Stacks, LC Classification >> CS1164 .I59 2023 (LC)
Format
Books
Author
Matteini, Michele
Published
Seattle, Washington : University of Washington Press, [2023]
©2023
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Title
胡適未刊日记辑注 =
Author
Hu, Shi, 1891-1962
胡适, 1891-1962
Published
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2023.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> CT3990.H78 A3 2023 (LC)
Format
Books
Author
Link, Perry, 1944-
Published
New York : Columbia University Press, [2023]
Location
Law Library >> CT1828.L595 L56X 2023
Format
Books
Author
Link, Perry, 1944-
Published
New York : Columbia University Press, [2023]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Author
Kelly, Thomas (Thomas Patrick)
Published
New York : Columbia University Press, [2023]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Author
Kelly, Thomas (Thomas Patrick)
Published
New York : Columbia University Press, [2023]
©2023
Location
SML, Stacks, LC Classification >> CN1160 .K455 2023 (LC)
Format
Books
Title
留情
Author
He, Guoqing
何國慶
Published
Xinbei Shi : INK yin ke wen xue sheng huo za zhi chu ban gu fen you xian gong si, 2023.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> CT1828.Z4685 H43 2023 (LC)
Format
Books
Title
清代地方档案的保存、整理与研究 =
Author
Wu, Peilin
吴佩林
Published
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2023.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> CD2031 .W828 2023 (LC)
Format
Books
Title
山西出土唐代昭武九姓胡人墓志举例
Author
Wang, Jun
王俊
Published
Beijing Shi : Wen wu chu ban she, 2023.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> CS1168.S536 W365 2023 (LC) Oversize
Format
Books
Title
水下考古学概论
Published
Beijing : Ke xue chu ban she, 2023.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> CC77.U5 S583 2023 (LC)
Format
Books
Title
宋朝物质赏赐研究 =
Author
Wang, Yan
王艳
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2023.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> CR4169 .W365 2023 (LC)
Format
Books
Published
London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2023.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Title
無界之涯
Author
Wu jie zhi ya : cong hai chu fa tan suo shi liu shi ji dong xi wen hua jiao liu (2023 : Guo li gu gong bo wu yuan)
無界之涯 : 從海出發探索十六世紀東西文化交流 (2023 : Guo li gu gong bo wu yuan)
Published
Taibei Shi : Guo li gu gong bo wu yuan, Minguo 112 [2023]
Location
SML, Stacks, LC Classification >> CB251 .W78 2023 (LC) Oversize
Format
Books
Title
吳宓的精神世界
Author
Zhou, Yiqun
周轶群
Published
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2023.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> CT3990.W77 Z468 2023 (LC)
Format
Books
Title
中国第一历史档案馆馆藏档案全宗概述 =
Published
Beijing : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2023.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> CD2033 .Z4664 2023 (LC)
Format
Books
Title
中国环境考古 =
Author
Xia, Zhengkai
夏正楷
Published
Chengdu Shi : Ba Shu shu she, 2023.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> CC81 .X53 2023 (LC)
Format
Books
Author
Ge, Meng, 1979-
Published
New York : Peter Lang, [2022]
Location
SML, Stacks, LC Classification >> CC82.6 .G4 2022 (LC)
Format
Books
Title
駐米大使胡適の「真珠湾への道」
Author
Satō, Kimihiko, 1949-
佐藤公彦, 1949-
Published
Tōkyō-to Bunkyō-ku : Ochanomizu Shobō, 2022.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> On Order
Format
Books
Title
从考古看中国
Published
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2022.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CC101.C6 C66 2022 (LC)
Format
Books
Author
Yachin, Dafna
Published
Somerville, MA : Wisdom Publications, [2022]
Location
BASS, Lower Level >> CD973.D53 Y33 2022 (LC) Oversize
Format
Books
Title
风骨
Author
Shu, Jinyu
舒晋瑜
Published
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2022.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> CT3990.A2 S558 2022 (LC)
Format
Books
Title
海岱地区新石器时代动物考古研究
Author
Song, Yanbo
宋艳波
Published
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2022.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CC79.5.A5 S664 2022 (LC)
Format
Books