Books+ Search Results

Location: Is Divinity Library
Subject with Hierarchy: Is Civilization
Title
宗教视域下的中国文化散论
Author
Xia, Guangxing, 1963-
夏广兴, 1963-
Published
Shanghai Shi : Shanghai san lian shu dian, 2015.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BL65.C8 X53 2015
Format
Books
2.
Title
諸神的起源
Author
MacGregor, Neil, 1946-
Published
Xinbei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2020.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BL60 .M23127 2020
Format
Books
Title
中西文化 =
Published
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2018.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS721 .Z4546 2018
Format
Books
Title
中西文化交流图像史
Author
Zhang, Hailin
张海林
Published
Nanjing : Nanjing da xue chu ban she, 2015.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS721 .Z4364 2015 Oversize
Format
Books
Title
中西文化关系通史
Author
Zhang, Guogang
张国刚
Published
Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2019.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS721 .Z348 2019
Format
Books
Title
中西文化的衝突 =
Author
Chen, Chuanxi, 1950-
陳傳席, 1950-
Published
Taibei Shi : Shi bao wen hua chu ban qi ye gu fen you xian gong si, 2019.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CB251 .C456 2019
Format
Books
Title
中华人民共和国文化史 (1949-2012) =
Published
Beijing : Dang dai Zhongguo chu ban she, 2016.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS777.6 .Z456X 2016
Format
Books
Title
《中华帝国全志》研究
Author
Zhang, Mingming
张明明
Published
Beijing Shi : Xue yuan chu ban she, 2017.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS735 .Z4344 2017
Format
Books
Title
中国文化在德国
Author
Zhan, Xianghong
詹向红
Published
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DD61 .Z4284 2016
Format
Books
Title
中国文化对外译介史料 (1912-1949) =
Published
Beijing Shi : Gao deng jiao yu chu ban she, 2015.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PL1277 .Z46 2015
Format
Books
Title
中国人的理想与信仰 =
Author
Yu, Wenli
宇文利
Published
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2018.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS721 .Y8255 2018
Format
Books
Title
中国精粹. 历史哲学宗教卷 =
Author
Sun, Weixin
孙维新
Published
Hefei Shi : Anhui ren min chu ban she, 2015.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> B126 .S87 2015
Format
Books
Title
中國基督敎愛國愛教史論叢
Author
Li, Zhigang, 1939-
李志剛, 1939-
Published
Xianggang : Jidu jiao wen hua xue hui, 2019.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BR1285 .L525 2019
Format
Books
Title
中国化与中国崛起
Published
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2018.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS779.23 .S56127 2018
Format
Books
Title
中国和欧洲早期思想交流史 =
Author
Zhang, Xiping, 1948-
张西平, 1948-
Published
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2021.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> B5231 .Z43649 2021
Format
Books
Title
中国古代文化在世界
Author
"Zhongguo gu dai wen hua zai shi jie : yi 20 shi ji wei zhong xin" guo ji xue shu yan tao hui (2012 : Beijing wai guo yu da xue)
"中国古代文化在世界 : 以20世纪为中心"国际学术研讨会 (2012 : Beijing wai guo yu da xue)
Published
Zhengzhou Shi : Da xiang chu ban she, 2017.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CB427 .Z46X 2012
Format
Books
17.
Title
崭新中国
Author
Hosie, Lady, 1885-1959
Published
Beijing Shi : Dong fang chu ban she, 2018.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS710 .H74127 2018
Format
Books
Title
在上帝与牛顿之间
Author
Zhao, Lin, 1954-
赵林, 1954-
Published
Beijing : Dong fang chu ban she, 2007.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BR115.C8 Z46 2007
Format
Books
Title
游心书屋札记
Author
Zhang, Xiping, 1948-
张西平, 1948-
Published
Beijing : Zhonghua shu ju, 2019.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS721 .Z43655 2019
Format
Books
Title
有客西来, 东渐华风
Author
Zhang, Xuesong, 1980-
张雪松, 1980-
Published
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2020 nian 8 yue.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BL1803 .Z433 2020
Format
Books
Title
異鄉異客
Author
Xu, Xin, 1949-
徐新, 1949-
Published
Taibei Shi : Guo li Taiwan da xue chu ban zhong xin, 2017.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS135.C5 X923 2017
Format
Books
Title
亦近亦遠的東南亞
Author
Ishizawa, Yoshiaki, 1937-
石澤良昭, 1937-
Published
Xinbei Shi : Ba qi wen hua, 2018.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS554.98.A5 I74127 2018
Format
Books
Title
严复译介穆勒逻辑思想研究 =
Author
Ning, Lina
宁莉娜
Published
Shanghai Shi : Shanghai da xue chu ban she, 2016.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> B1608.L6 N564 2016
Format
Books
Title
寻踪古今 问学中西
Published
Beijing Shi : Xue yuan chu ban she, 2018.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CB251 .X868 2018
Format
Books
Title
西学东渐 =
Author
Liu, Dachun, 1944-
刘大椿, 1944-
Published
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2018.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> T174.3 .L583 2018
Format
Books