Books+ Search Results

Location: Is Library Shelving Facility (LSF)
Subject with Hierarchy: Is Chinese periodicals > China
Title
澳門文學期刊述要與目錄匯編
Author
Long, Yangzhi
龍揚志
Published
Aomen : Aomen Tebie Xingzhengqu zheng fu wen hua ju, 2020.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z3108.L5 L599X 2020 (LC) Oversize
Format
Books
Title
汽笛嘶鳴半世紀
Author
Ma, Xuebin
馬學斌
Published
Taibei Shi : Zhuan ji wen xue chu ban she gu fen you xian gong si, 2020.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> TF4 .M3 2020 (LC)
Format
Books
Title
報刊香港
Author
Zhao, Xifang, 1964-
趙稀方, 1964-
Published
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2019.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5369.H62 Z437 2019 (LC)
Format
Books
Title
中西科学期刊比较研究
Author
Zhang, Yonggang, 1978-
张勇刚, 1978-
Published
Chengdu Shi : Xi nan jiao tong da xue chu ban she, 2019.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Q158 .Z435 2019 (LC)
Format
Books
Title
两岸关系研究的知识图谱
Published
Beijing : Jiu zhou chu ban she, 2018.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS777.75 .L53 2018 (LC)
Format
Books
Title
媒介与学生
Author
Liu, Zongling
刘宗灵
Published
Chengdu Shi : Sichuan da xue chu ban she, 2017.
2018.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> HQ799.C55 L589 2017 (LC)
Format
Books
Title
伪满洲国的文学杂志
Author
Liu, Xiaoli, 1965-
刘晓丽, 1965-
Published
[Haerbin] : Bei fang wen yi chu ban she, 2017.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5367.L6 L583 2017
Format
Books
Title
《文学评論》六十年总目与编后记
Published
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PL2303 .W4484X 2017
Format
Books
Title
民国时期山东报刊目录提要
Published
Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2016.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z6958.C5 M564X 2016 (LC) Oversize
Format
Books
Title
《新青年》广告研究 =
Author
Wang, Yaohua (Editor)
汪耀华 (Editor)
Published
Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 2016.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> HF5813.C6 W3639 2016 (LC)
Format
Books
Title
清末民初武汉报刊研究
Author
Fu, Dengzhou
付登舟
Published
Wuhan Shi : Wuhan chu ban she, 2015.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5369.W842 F82X 2015
Format
Books
Title
清末民国时期《东方杂志》商业广告研究 (1904-1937)
Author
Wang, Yurong, 1969-
王玉蓉, 1969-
Published
Beijing Shi : Ren min chu ban she, 2015.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> HF6105.C6 W364222 2015 (LC)
Format
Books
Title
《文学评论》编年史稿 (1957-2010)
Author
Wang, Baosheng
王保生
Published
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5370.W46 W364 2015
Format
Books
Title
1872-1949 文学期刊信息总汇
Author
Liu, Zengren
刘增人
Published
Qingdao Shi : Qingdao chu ban she, 2015.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z3108.L5 L5988X 2015 (LC) Oversize
Format
Books
Title
二十世纪天津文学期刊史论
Published
Jinan : Shandong hua bao chu ban she, 2012.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5369.T53 E77 2012
Format
Books
Title
中国新时期翻译文学期刊研究, 1978-2008
Author
Li, Weihua
李卫华
Published
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2012.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PL2274.5 .L525 2012
Format
Books
Title
解放前珍贵红色报刊发刊词"新青年"到"人民日报"原貌再现
Published
Beijing : Zhong yang bian yi chu ban she, 2011.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5364 .J544 2011
Format
Books
Title
四川报刊五十年集成 (1897-1949)
Author
Wang, Lüping, 1936-
王绿萍, 1936-
Published
Chengdu Shi : Sichuan da xue chu ban she, 2011.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5368.S53 W36 2011
Format
Books
Title
看雜誌
Author
Huang, Xiabo
黃夏柏
Published
Xianggang : Mai sui chu ban you xian gong si, 2010.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5449.H6 H84 2010
Format
Books
Title
民國珍稀專刊特刊增刊紀念號匯編. 增刊紀念號卷
Published
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2010.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> AP95.C4 M687 2010 (LC)
Library Shelving Facility (LSF) >> AP95.C4 M687 2010 (LC)
Format
Books
Title
民國珍稀專刊特刊增刊紀念號匯編. 特刊卷
Published
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2010.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> AP95.C4 M686 2010 (LC)
Library Shelving Facility (LSF) >> AP95.C4 M686 2010 (LC)
Format
Books
Title
民國珍稀專刊特刊增刊紀念號匯編. 專刊卷
Published
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2010.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> AP95.C4 M685 2010 (LC)
Format
Books
Title
山西期刊史, 1900-2008
Published
Taiyuan Shi : Shanxi ren min chu ban she, 2010.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5368.S525 S53 2010
Format
Books
Title
山西芮城劉焦智《鳳梅人》報研究
Author
Chen, Fucheng, 1952-
陳福成, 1952-
Published
Taibei Shi : Wen shi zhe chu ban she, 2010.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5367.A75 C44 2010
Format
Books
Title
天津民国的那些书报刊
Author
Hou, Fuzhi, 1964-
侯福志, 1964-
Published
Shanghai : Shanghai yuan dong chu ban she, 2009.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z462.86.T53 H67X 2009 (LC)
Format
Books