Books+ Search Results

Subject (Region): Is Shanghai
Subject with Hierarchy: Is Chinese periodicals > China
Author
Peijie, Mao
Published
Lanham, Maryland : Lexington Books, an imprint of The Roman & Littlefield Publishing Group, Inc., [2021]
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PL2442 .P45 2021 (LC)
Format
Books
Title
在"说"与"不说"之间
Author
Sin, Tong-sun
Published
Beijing : Zhongguo chuan mei da xue chu ban she, 2012.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PN5370.W35 S54 2012
Format
Books
Title
中国老画报
Author
Zhou, Licheng
周利成
Published
Tianjin : Tianjin gu ji chu ban she, 2011.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PN5369.S52 Z46 2011
Format
Books
Title
六合叢談
Author
Shin, Kokui, 1954-
沈国威, 1954-
Published
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2006.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PN5370.L58 S5512 2006
Format
Books
Title
民国珍稀短刊断刊. 上海卷
Published
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2006.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> AP95 C4 M676 2006 (LC)
SML, Stacks, LC Classification >> AP95 C4 M676 2006 (LC)
Format
Books
Title
鸡尾酒时代的记录者
Author
Zhang, Yongsheng
张永胜
Published
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2003.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5370.X52 Z42 2003
Format
Books
Title
「六合叢談」(1857-58) の学際的硏究
Author
Shin, Kokui, 1954-
沈国威, 1954-
Published
Tōkyō : Hakuteisha, 1999.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PN5370.L58 S55 1999
Format
Books
Title
上海近代报刊史论
Author
Qin, Shaode, 1947-
秦绍德, 1947-
Published
Shanghai : Fu dan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1993.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5369 S52 C5 1993
Format
Books
Title
舊上海報刊史話
Author
Cao, Zhengwen
曹正文
Published
Shanghai : Hua dong shi fan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1991.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5369 S52 T77 1991
Format
Books
Title
上海《孤岛》时期文学报刊编目 /
Published
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she : Shanghai shu dian fa xing, 1986.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> AI19 C5 S48 1986 (LC)
Format
Books
Title
上海的定期刊物
Author
Hu, Daojing
胡道靜
Published
[Beijing : Beijing zhong xian tuo fang ke ji fa zhan you xian gong si, 2007]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z6958.C5 H8 2007 (LC) Oversize
Format
Books