Books+ Search Results

Subject with Hierarchy: Is China > History > Song dynasty 960-1279
Title
宋代墓志铭数据库. 續編
Published
[Beijing Shi] : Zhonghua shu ju, [2024?]-
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Title
北宋防御使与团练使研究
Author
Ren, Huanhuan
任欢欢
Published
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2023.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DS738 .R4638 2023 (LC)
Format
Books
Title
北宋三司财务行政体制研究 =
Author
Zhang, Yibing, 1988-
张亦冰, 1988-
Published
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2023.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> HJ1402 .Z443 2023 (LC)
Format
Books
Title
汴梁歌啸
Author
Gu, Hongyi
顾宏义
Published
Shanghai Shi : Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2023.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DS751 .G8466 2023 (LC)
Format
Books
Title
缔造的"中兴"
Author
Wang, Chen
王晨
Published
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2023.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> DS751 .W3643 2023 (LC)
Format
Books
Title
國音承祚
Published
Hangzhou : Zhejiang da xue chu ban she, 2023.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DS797.88.S466 G86 2023 (LC) Oversize
Format
Books
Title
华夷・海洋・财政
Author
Huang, Chunyan
黄纯艳
Published
Shanghai Shi : Shanghai ren min chu ban she, 2023.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DS751 .H8364 2023 (LC)
Format
Books
Author
Alyagon, Elad
Published
Cambridge, Massachusetts : Harvard University Asia Center, 2023.
Cambridge, Massachusetts : Distributed by Harvard University Press
©2023
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DS750.74 .A49 2023 (LC)
Format
Books
Title
临安城与南宋视野下的杭州 =
Published
Beijing Shi : Wen wu chu ban she, 2023.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DS797.88.L563 L563 2023 (LC)
Format
Books
Title
南宋朝野論王安石與新法
Author
Liang, Gengyao
梁庚堯
Published
Taibei Shi : Guo li Taiwan da xue chu ban zhong xin, 2023.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> CHIUNCAT1056444
Format
Books
Title
南宋川陕边防行政运行体制研究
Author
He, Yuhong, 1977-
何玉红, 1977-
Published
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2023.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> UA837 .H488 2023 (LC)
Format
Books
12.
Title
如朕亲临
Author
Huang, Bo, 1982-
黄博, 1982-
Published
Taiyuan Shi : Shanxi ren min chu ban she, 2023.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> DS751.3 .H8363 2023 (LC)
Format
Books
Title
宋元明士大夫と文化変容
Published
Tōkyō : Kyūkoshoin, 2023.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> DS750.72 .S66 2023 (LC)
Format
Books
Title
士人走向民间
Author
Wang, Ruilai
王瑞来
Published
Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2023.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DS750.72 .W3637 2023 (LC)
Format
Books
Title
宋朝物质赏赐研究 =
Author
Wang, Yan
王艳
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2023.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> CR4169 .W365 2023 (LC)
Format
Books
Title
宋代科举与文学
Author
Zhu, Shangshu
祝尚书
Published
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2023.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> JQ1512.Z13 E8796 2023 (LC)
Format
Books
Title
宋代园林变革论 =
Author
Qi, Jun
齐君
Published
Beijing Shi : Ren min chu ban she, 2023.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> SB470.55.C6 Q25 2023 (LC)
Format
Books
Title
宋风成韵
Author
Huang, Bo, 1982-
黄博, 1982-
Published
Hangzhou : Zhejiang da xue chu ban she, 2023.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> HN733 .H8363 2023 (LC)
Format
Books
Title
宋辽金元考古
Published
Changchun : Jilin da xue chu ban she, 2023.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> DS715 .S66 2023 (LC)
Format
Books
Title
宋人生卒年月日考
Author
Li, Yumin, 1940-
李裕民, 1940-
Published
Beijing : Zhonghua shu ju, 2023.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DS751.5 .L529 2023 (LC)
Format
Books
Title
宋神宗与王安石
Author
Wu, Gou, 1975-
吴钩, 1975-
Published
Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2023.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DS751.3 .W82 2023 (LC)
Format
Books
Title
宋史研究论文集(2022) =
Author
Zhongguo Song shi yan jiu hui. Nian hui (19th : 2022 : Fuzhou Shi, China), author
中国宋史研究会. 年会 (19th : 2022 : Fuzhou Shi, China), author
Published
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2023.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DS751 .Z4565 2022 (LC)
Format
Books
Title
宋夏战争
Author
Chen, Junda, 1991-
陈俊达, 1991-
Published
Shenyang : Liaoning ren min chu ban she, 2023.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> DS751.3 .C446 2023 (LC)
Format
Books
Author
Hartman, Charles, 1946-
Published
Cambridge : Cambridge University Press, 2023.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Author
Hartman, Charles, 1946-
Published
Cambridge : Cambridge University Press, 2023.
©2023
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DS751.3 .H37 2023 (LC)
Format
Books