Books+ Search Results

Subject with Hierarchy: Is Chinese periodicals
Title
中国新时期文学期刊目录汇编 =
Published
Nanjing Shi : Nanjing da xue chu ban she, 2023.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> Z3108.L5 Z4656 2023 (LC) Oversize
Format
Books
Title
從文化冷戰到冷戰文化
Author
Shan, Dexing
單德興
Published
Taibei Shi : Shu lin chu ban, 2022.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> AP95.C5 J5637 2022 (LC)
Format
Books
Title
冷戰, 本土化與现代性
Published
Gaoxiong Shi : Li san / Xian dai xing yan jiu shi : Guo li zhong shan da xue chu ban she, [2022]
©2022
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PL3097.M3 L46 2022 (LC)
Format
Books
Author
Yang, Zhen
Published
Paris : Honoré Champion éditeur, 2022.
©2022
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PQ143.C6 Y36 2022 (LC)
Format
Books
Title
中国近现代佛教报刊史
Author
Li, Hui, 1968-
李翬, 1968-
Published
Beijing : Zong jiao wen hua chu ban she, 2022.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ643 .L558 2022 (LC)
Format
Books
Title
中国科普期刊概览与目录
Published
Beijing : Ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2022-
Location
SML, Stacks, LC Classification >> Z7403 .Z466 (LC)
Format
Journals & Newspapers
Title
中國期刊. 創刊詞錄
Author
Wang, Xiuqiu
王修求
Published
Taizhong Shi : Shu ren, 2022.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Title
边缘风景
Author
Xue, Weihua
薛维华
Published
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2021.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> PN5364 .X849 2021
Format
Books
Author
Peijie, Mao
Published
Lanham, Maryland : Lexington Books, an imprint of The Roman & Littlefield Publishing Group, Inc., [2021]
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PL2442 .P45 2021 (LC)
Format
Books
Title
晚清民间视野中的西方形象
Author
Wang, Juan, active 2014
王娟, active 2014
Published
Beijing : Gao deng jiao yu chu ban she, 2021.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5367.P4 W36 2021 (LC)
Format
Books
11.
Title
現文因緣
Published
Xinbei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2021.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5370.5.H75 H7 2021 (LC)
Format
Books
Title
血火之舞
Author
Han, Han, 1985-
韩晗, 1985-
Published
Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2021.
©2021
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5367.L6 H36 2021 (LC)
Format
Books
Title
澳門文學期刊述要與目錄匯編
Author
Long, Yangzhi
龍揚志
Published
Aomen : Aomen Tebie Xingzhengqu zheng fu wen hua ju, 2020.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z3108.L5 L599X 2020 (LC) Oversize
Format
Books
Title
前、后《甲寅》的转变研究
Author
Tong, Longchao
童龙超
Published
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2020.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS703 .T655 2020 (LC)
Format
Books
Title
汽笛嘶鳴半世紀
Author
Ma, Xuebin
馬學斌
Published
Taibei Shi : Zhuan ji wen xue chu ban she gu fen you xian gong si, 2020.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> TF4 .M3 2020 (LC)
Format
Books
Title
五四时期期刊研究
Author
Du, Bo
杜波
Published
Beijing Shi : Ren min chu ban she, 2020.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5364 .D8 2020 (LC)
Format
Books
Title
報刊香港
Author
Zhao, Xifang, 1964-
趙稀方, 1964-
Published
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2019.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5369.H62 Z437 2019 (LC)
Format
Books
Published
İstanbul : Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2019.
©2017
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DR428 .C84 2019 (LC)
Format
Books
Title
《东方杂志》与中国新文化运动 =
Author
Zhao, Liming, 1968-
赵黎明, 1968-
Published
Beijing Shi : Ren min chu ban she, 2019.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5370.D66 Z43 2019 (LC)
Format
Books
Title
冷战时期的婆罗洲文化局与中文《海豚》杂志, 1961-1977 =
Author
Huang, Qiliang
黄其亮
Published
Sibu, Sarawak, Malaysia : Shalayue Hua zu wen hua xie hui, 2019.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DS595.2.C5 H837 2019 (LC)
Format
Books
Author
Bao, Yening
Published
Paris : L'Harmattan, [2019]
2019
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PQ143.C6 B36 2019 (LC)
Format
Books
Title
中西科学期刊比较研究
Author
Zhang, Yonggang, 1978-
张勇刚, 1978-
Published
Chengdu Shi : Xi nan jiao tong da xue chu ban she, 2019.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Q158 .Z435 2019 (LC)
Format
Books
Title
两岸关系研究的知识图谱
Published
Beijing : Jiu zhou chu ban she, 2018.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS777.75 .L53 2018 (LC)
Format
Books
Title
中共早期期刊历史系谱 =
Published
Beijing Shi : Ren min chu ban she, 2018.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5364 .Z4884 2018 (LC)
Format
Books
Title
媒介与学生
Author
Liu, Zongling
刘宗灵
Published
Chengdu Shi : Sichuan da xue chu ban she, 2017.
2018.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> HQ799.C55 L589 2017 (LC)
Format
Books