Books+ Search Results

Subject with Hierarchy: Is Chinese periodicals > China
Title
中国新时期文学期刊目录汇编 =
Published
Nanjing Shi : Nanjing da xue chu ban she, 2023.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> Z3108.L5 Z4656 2023 (LC) Oversize
Format
Books
Title
從文化冷戰到冷戰文化
Author
Shan, Dexing
單德興
Published
Taibei Shi : Shu lin chu ban, 2022.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> AP95.C5 J5637 2022 (LC)
Format
Books
Title
澳門文學期刊述要與目錄匯編
Author
Long, Yangzhi
龍揚志
Published
Aomen : Aomen Tebie Xingzhengqu zheng fu wen hua ju, 2020.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z3108.L5 L599X 2020 (LC) Oversize
Format
Books
Author
Peijie, Mao
Published
Lanham, Maryland : Lexington Books, an imprint of The Roman & Littlefield Publishing Group, Inc., [2021]
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PL2442 .P45 2021 (LC)
Format
Books
Title
汽笛嘶鳴半世紀
Author
Ma, Xuebin
馬學斌
Published
Taibei Shi : Zhuan ji wen xue chu ban she gu fen you xian gong si, 2020.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> TF4 .M3 2020 (LC)
Format
Books
Title
中西科学期刊比较研究
Author
Zhang, Yonggang, 1978-
张勇刚, 1978-
Published
Chengdu Shi : Xi nan jiao tong da xue chu ban she, 2019.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Q158 .Z435 2019 (LC)
Format
Books
Title
報刊香港
Author
Zhao, Xifang, 1964-
趙稀方, 1964-
Published
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2019.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5369.H62 Z437 2019 (LC)
Format
Books
Author
Bao, Yening
Published
Paris : L'Harmattan, [2019]
2019
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PQ143.C6 B36 2019 (LC)
Format
Books
Title
媒介与学生
Author
Liu, Zongling
刘宗灵
Published
Chengdu Shi : Sichuan da xue chu ban she, 2017.
2018.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> HQ799.C55 L589 2017 (LC)
Format
Books
Title
两岸关系研究的知识图谱
Published
Beijing : Jiu zhou chu ban she, 2018.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS777.75 .L53 2018 (LC)
Format
Books
Title
中国教会大学期刊图录
Author
Liu, Lixia, 1972-
刘丽霞, 1972-
Published
Beijing Shi : Zhongguo xi ju chu ban she, 2017.
Location
DIVINITY, Stacks >> Z6958.C5 L58 2017 (LC)
Format
Books
Title
《文学评論》六十年总目与编后记
Published
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PL2303 .W4484X 2017
Format
Books
Title
伪满洲国的文学杂志
Author
Liu, Xiaoli, 1965-
刘晓丽, 1965-
Published
[Haerbin] : Bei fang wen yi chu ban she, 2017.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5367.L6 L583 2017
Format
Books
Title
1872-1949 文学期刊信息总汇
Author
Liu, Zengren
刘增人
Published
Qingdao Shi : Qingdao chu ban she, 2015.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z3108.L5 L5988X 2015 (LC) Oversize
Format
Books
Title
《新青年》广告研究 =
Author
Wang, Yaohua (Editor)
汪耀华 (Editor)
Published
Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 2016.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> HF5813.C6 W3639 2016 (LC)
Format
Books
Title
民国时期山东报刊目录提要
Published
Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2016.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z6958.C5 M564X 2016 (LC) Oversize
Format
Books
Title
清末民国时期《东方杂志》商业广告研究 (1904-1937)
Author
Wang, Yurong, 1969-
王玉蓉, 1969-
Published
Beijing Shi : Ren min chu ban she, 2015.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> HF6105.C6 W364222 2015 (LC)
Format
Books
Title
清末民初武汉报刊研究
Author
Fu, Dengzhou
付登舟
Published
Wuhan Shi : Wuhan chu ban she, 2015.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5369.W842 F82X 2015
Format
Books
Title
《文学评论》编年史稿 (1957-2010)
Author
Wang, Baosheng
王保生
Published
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5370.W46 W364 2015
Format
Books
Title
中共紅旗雜誌政治宣傳之分析
Author
Yang, Juzhong
楊巨中
Published
Minguo liu shi qi [1978]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5370.H8 Y35 1978
Format
Books
Title
晚清期刊全文数据库(1833-1911)
Published
[Shanghai Shi] : ["Quan guo bao kan suo yin" bian ji bu]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Title
港澳期刊網 =
Published
[Xianggang] : [Xianggang zhong wen da xue tu shu guan]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Online
Published
Beijing : Tsinghua University China Academic Journals Electronic Publishing House ; Minneapolis, MN : East View Publications [USA distributor]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
24.
Published
Hong Kong, Illustrated Magazine Pub. Co.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DS796 H7 H66 Oversize
Format
Journals & Newspapers
Title
中国新时期翻译文学期刊研究, 1978-2008
Author
Li, Weihua
李卫华
Published
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2012.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PL2274.5 .L525 2012
Format
Books