Books+ Search Results

Subject with Hierarchy: Is Inscriptions Chinese > China
Title
宋代墓志铭数据库. 續編
Published
[Beijing Shi] : Zhonghua shu ju, [2024?]-
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Title
北京大學藏秦簡牘
Published
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2023.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> PL2447 .B445 2023 (LC) Oversize
Format
Books
Title
长沙五一广场简与东汉历史文化学术研讨会论文集
Author
Changsha Wu yi guang chang jian yu Dong Han li shi wen hua xue shu yan tao hui (2021 : Qing hua da xue)
长沙五一广场简与东汉历史文化学术研讨会 (2021 : Qing hua da xue)
Published
Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 2023.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PL2447 .C4366 2021 (LC)
Format
Books
Title
身份与秩序
Author
Su, Junlin
苏俊林
Published
Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2023.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> HN733 .S824 2023 (LC)
Format
Books
Title
《孙子兵法》新研究
Author
Xiong, Jianping
熊剑平
Published
Beijing : Zhonghua shu ju, 2023.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> U101.S963 X566 2023 (LC)
Format
Books
Title
郴州西晉簡牘選粹
Published
Shanghai Shi : Shanghai ci shu chu ban she, 2022.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PL2448 .C4469 2022 (LC) Oversize
Format
Books
Title
出土宋代磚誌輯釋
Published
Nanjing : Feng huang chu ban she, 2022.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> PL2448 .C587 2022 (LC) Oversize
Format
Books
Title
出土文獻名物考
Author
Fan, Changxi, 1978-
范常喜, 1978-
Published
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2022.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> PL2447 .F27 2022 (LC)
Format
Books
Title
出土文献与中国中古史研究
Author
Zhang, Mingxin, 1964-
张铭心, 1964-
Published
Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2022.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PL2447 .Z4363 2022 (LC)
Format
Books
Title
黑水城出土赋役文书研究
Author
Pan, Jie, 1981-
潘洁, 1981-
Published
Lanzhou Shi : Gansu wen hua chu ban she, 2022.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> PL2447 .P365 2022 (LC)
Format
Books
Title
堅固萬歲人民喜
Author
Liu Pingguo ke shi yu Xiyu wen ming xue shu yan tao hui (2021 : Baicheng Xian, China)
刘平国刻石与西域文明学术研讨会 (2021 : Baicheng Xian, China)
Published
Nanjing Shi : Feng huang chu ban she, 2022.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS797.84.B353 L58 2021 (LC)
Format
Books
12.
Title
凉州金石錄
Author
Wei, Yingchun
魏迎春
Published
Lanzhou Shi : Gansu wen hua chu ban she, 2022.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> PL2448 .W4525 2022 (LC) Oversize
Format
Books
Title
龍崗秦簡匯釋今譯 =
Author
Wu, Xinchu, 1961-
吳辛丑, 1961-
Published
Guangzhou : Ji nan da xue chu ban she, 2022.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> PL2447 .W8956 2022 (LC)
Format
Books
Title
马王堆汉墓遣策整理与研究
Author
Zheng, Shubin
郑曙斌
Published
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2022.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PL2447 .Z473948 2022 (LC) Oversize
Format
Books
Title
陝西碑刻文獻萃編
Author
Wu, Minxia, 1959-
吴敏霞, 1959-
Published
Beijing : Zhonghua shu ju, 2022.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CN1161.S43 W85 2022 (LC) Oversize
Format
Books
Title
隋唐僧尼碑誌塔銘集錄
Published
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2022.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ249.C5 S857 2022 (LC)
Format
Books
Title
五一廣場東漢簡牘冊書復原研究 =
Author
Yang, Xiaoliang
楊小亮
Published
Shanghai : Zhong xi shu ju, 2022.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> PL2447 .Y3668 2022 (LC)
Format
Books
Title
心鏡孤悬
Author
Han, Chuanqiang
韩传强
Published
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2022.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> PL2447 .H363 2022 (LC)
Format
Books
Title
揚州新出土宋元明清墓誌
Published
Shanghai Shi : Shanghai gu ji chu ban she, 2022.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> CS1161 .Y364 2022 (LC) Oversize
Format
Books
Title
銀雀山漢簡數術類文獻整理與研究
Author
Pang, Zhuangcheng
龐壯城
Published
Taibei Shi : Wan juan lou tu shu gu fen you xian gong si, 2022.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PL2447 .P368 2022 (LC)
Format
Books
Title
殷墟甲骨斷代綜述
Author
Wu, Junde, 1969-
吳俊德, 1969-
Published
Taibei Shi : Wan juan lou tu shu gu fen you xian gong si, 2022.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PL2457.A5 W82 2022 (LC)
Format
Books
22.
Title
元代碑刻輯釋
Published
Nanjing : Feng huang chu ban she, 2022.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> PL2448 .Y793 2022 (LC) Oversize
Format
Books
Title
宅兹中国
Published
Shanghai : Shanghai shu hua chu ban she, 2022.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> NK7983.A3 H4639 2022 (LC) Oversize
Format
Books
Title
張家山漢墓竹簡(三三六號墓)
Published
Beijing : Wen wu chu ban she, 2022.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> Folio PL2448 .Z393 2022 (LC)
Format
Books
Title
ある地方官吏の生涯
Author
Miyake, Kiyoshi, 1969-
宮宅潔, 1969-
Published
Kyōto : Rinsen Shoten, 2021.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS747.5 .M59 2021 (LC)
Format
Books