Databases Search Results

Starts With: Is Not C
1.
Published
[New York, N.Y.] : Thomson Reuters
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
Minneapolis, MN : East View Information Services, Inc.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Journals & Newspapers / Online
Title
字林洋行中英文报纸全文数据库 (1850~1951)
Published
Shanghai Shi : Shanghai tu shu guan, 2015.
Location
Yale Internet Resource >> None Online resource
Format
Databases / Online
Title
中华数字书苑 =
Published
[Beijing] : Bei da fang zheng dian zi you xian gong si
Beijing Shi : Beijing fang zheng a pa bi ji shu you xian gong si
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Title
中華經典古籍庫
Published
Beijing : Zhonghua shu ju, 2016-
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Title
中國綜合方誌庫
Published
[Minneapolis, MN] : East View Information Services, 2017.
©2017.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Title
中国文史资料集粹 =
Published
Beijing : Beijing Superstar Information Technology Co. Ltd., 2006-
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
8.
Title
中國俗文庫
Published
Beijing Shi : Beijing ai ru sheng shu zi hua ji shu yan jiu zhong xin
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Title
中国司法档案数据库. 江津卷
Published
Shanghai : Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2015-
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Title
中国人口普查数据库
Published
Beijing Shi : Zhongguo xue shu qi kan (guang pan ban) dian zi za zhi she
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Data Sets / Online
Title
中國年鑑全文數據庫
Published
Beijing : Zhongguo xue shu qi kan (guang pan ban) dian zi za zhi she, 2008-
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Title
中國民族音樂資料館 =
Published
Hong Kong : ROI, Productions Limited
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Images / Online / Video & Film
Title
中国历史文献总库
Published
Beijing : Guo jia tu shu guan chu ban she
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Title
中國歷代人物傳記資料庫
Published
[Cambridge] : Hafo yan jing xue she
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
15.
Title
中國金石庫
Published
Beijing Shi : Beijing ai ru sheng shu zi hua ji shu yan jiu zhong xin
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online / Software & Electronic Media
Title
中国近代图书全文数据库 =
Published
[Shanghai Shi] : Shanghai tu shu guan, [2021]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Title
中國近代報刊. 大公報 : 1902-1949
Published
[Beijing] : Zhongguo jiao yu tu shu jin chu kou you xian gong si ; [Taibei Shi?] : De hong zi xun you xian gong si,
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Journals & Newspapers / Online
Title
中國基本古籍庫
Published
Beijing : Ai ru sheng wen hua jiao liu you xian gong si.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
19.
Title
中國方志庫
Published
Beijing Shi : Beijing ai ru sheng shu zi hua ji shu yan jiu zhong xin.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online / Software & Electronic Media
Title
中國當代政治運動史數據庫
Published
Xianggang : Xianggang Zhong wen da xue Zhongguo yan jiu fu wu zhong xin, 2002-
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Title
中共党史 · 中国国史数据库 =
Published
Beijing : Gu lang yuan jing ke ji fa zhan you xian gong si, [201u?]-
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Title
雑誌記事索引集成データベース
Published
[Tokyo] : Kōseisha, c2009-
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
23.
Title
ヨミダス歴史館
Published
Tōkyō : Yomiuri Shinbunsha.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
Brussels : Union of International Associations, 2000-
Brussels : Union of International Associations ; [Leiden, The Netherlands] : Brill.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
[New Haven, Connecticut] : [Yale University Library]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online