Databases Search Results

Language: Is Chinese
Starts With: Is C
Title
CHANT (CHinese ANcient Texts) database
Published
[Xianggang] : Xianggang Zhong wen da xue Zhongguo wen hua yan jiu suo Zhongguo gu ji yan jiu zhong xin.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
Beijing : Tsinghua University China Academic Journals Electronic Publishing House ; Minneapolis, MN : East View Publications [USA distributor]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
Beijing : Tsinghua Tongfang Optical Disc Co. ; Minneapolis, MN : East View Publications [USA distributor]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
Minneapolis, MN : East View Information Services
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
Beijing : Wanfangdata Co., [2005]-
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
Beijing : China Academic Journals Electronic Publishing House
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
Leiden, The Netherlands : Brill, 2006.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
[Japan] [A. Charles Muller] 1995-
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online