Databases Search Results

Subject (Genre): Is Databases
Subject (Region): Is China
Starts With: Is C
1.
Published
[Shanghai Shi] : [Shanghai tu shu guan "Quan guo bao kan suo yin" bian ji bu]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Journals & Newspapers / Online
Published
Farmington Hills, Mich. : Gale Cengage Learning
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
Minneapolis, MN : East View Information Services
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
Beijing : China Academic Journals Electronic Publishing House
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
Marlborough, England : Adam Matthew Digital, 2013-
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Title
CHANT (CHinese ANcient Texts) database
Published
[Xianggang] : Xianggang Zhong wen da xue Zhongguo wen hua yan jiu suo Zhongguo gu ji yan jiu zhong xin.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
Marlborough, Wiltshire : Adam Matthew Digital.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online